شناسایی چالشهای زمینه ای در سیستم و ارتباطات خانواده های کارکنان اقماری صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آوخته دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

2 دانشیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

چکیده

شیوه زندگی خاص کارکنان اقماری که دربرگیرنده دوری‌های متناوب آنان از خانواده است، می‌تواند زندگی خانوادگی آنان را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های زمینه‌ای در زندگی خانوادگی کارکنان اقماری بود. روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز است که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و داوطلبانه 29 مشارکت‌کننده شامل کارکنان اقماری، همسران، کارشناسان خانواده و مدیران انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته داده‌ها تا اشباع نظری جمع‌آوری شد. سپس داده‌ها به­صورت کلمه به کلمه مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و حاصل آن سه‌طبقه انتزاعی"تعارضات مدیریت خانواده"، "تضعیف کارکردهای خانواده" و"نابسامانی تعاملات خویشاوندی و اجتماعی" بود که این طبقات درمجموع از 10 زیر طبقه تشکیل شده‌اند؛ بنابراین شناخت چالش‌های خانوادگی کارکنان اقماری می‌تواند در ارائه خدمات مشاوره، راهکارهای پیشگیری از بروز مشکلات خانوادگی و مواجهه با مسائل و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی خانواده آنان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of contextual challenges the systems and communications families of intermittent employees in oil industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Babapour 1
  • Ghoncheh Raheb 2
  • Kianoush Abdi 3
1 Department of Social Work, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
2 Department of Social Work, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
3 Rehabilitation Management Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The special lifestyle of intermittent employees, which includes their intermittent distances from family, can significantly affect their family life. Therefore, the purpose of this study was to identify the contextual challenges in the family life of intermittent employees. The method of this research is qualitative in the form of content analysis and focus group discussion that 29 people were selected through purposeful and voluntary sampling including intermittent staff, spouses, family experts and managers; data were collected to theoretical saturation using semi-structured interviews, then The data analysis led to the appearance of the three main abstract categories that includes “Family management conflicts”, “attenuation of family functions” and “unorganized of Kinship and social interactions”, consisting of a total of 10 subcategories. Therefore, recognizing the family challenges of intermittent employees can be useful in providing consulting services, strategies to prevent family problems and confrontational solutions to dealing with problems, as well as improving the quality of life of their families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • challenges
  • Family
  • intermittent employees
  • oil industry
باباپور، محمد؛ راهب، غنچه؛ عبدی، کیانوش (1399). راهبردهای مددکاری اجتماعی و مشاوره در کار با خانواده‌های کارکنان اقماری صنعت نفت (مطالعه کیفی). خانواده پژوهی، 16:4. ص 532-513.
پورشهریاری، مه سیما. (1389) مقایسه افسردگی، انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان دختر کاربر و غیر کاربر اینترنتی دبیرستان‌های تهران، مطالعات روان‌شناختی، دوره 3، شماره 2.
حیدرزاده بنام، علی (1391). بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی دوری محل کار از خانه بر روی فرد و خانواده. (مطالعه موردی دریانوردان بندرعباس). ص 1-35.
دخت کلنی، سیمین؛ عریضی، حمیدرضا (1396). سبک‌های مقابله با استرس شغلی و تعارض کار- خانواده. فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. دوره 9، شماره 33. ص 155-133.
دهدست، کوثر؛ قبادی، شهاب (1399). تبیین شاخص‌های گسست در خانواده ایرانی متأثر از فرایند نوسازی: یک فرا تحلیل کیفی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی: 11(43). ص 158-121.
زهراکار، کیانوش؛ جعفری، فروغ (1391). مشاوره خانواده. چاپ سوم، تهران، انتشارت ارسباران. 108-98.
ساتکین، مجتبی؛ مهری نژاد، سید ابوالقاسم؛ ستوده اصل، نعمت؛ اسدزاده، حسن (1400). غنی‌سازی زندگی زناشویی بر مبنای آموزه‌های اسلامی: یک تحلیل محتوای کیفی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی: 12(47). ص 46-1.
سیدحسینی، سیده صدیقه؛ زارعی، اقبال؛ ابهری، علی‌اصغر؛ فلاح چای، سیدرضا (1391). اثرات روان­شناختی اعزام به مأموریت‌های رزمی دریایی طولانی‌مدت بر خانواده‌های کارکنان (پژوهش کیفی). مجله طب نظامی. 14: 2. ص 121-113.
عسگری، پرویز؛ موسوی، آزاده (1389). مقایسه کارکرد خانواده، کیفیت زندگی، خستگی روانی و نگرانی در میان همسران کارکنان مرد اقماری و روز کار شرکت نفت. یافته‌های نو در روان­شناسی (روان‌شناسی اجتماعی)، شماره 17. ص 109-97.
قلی زاده، آذر؛ مرادیان زاده، محمد (1383). رابطه اشتغال در طرح اقماری صنعت نفت با مشکلات خانوادگی و اجتماعی از دیدگاه کارکنان این طرح و همسران آن‌ها. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی. شماره 20. ص 159.
کریمی، فریبا؛ فرحبخش، کیومرث؛ سلیمی بجستانی، حسین؛ معتمدی، عبداله (1399). اثربخشی الگوی مبتنی بر ذهنی سازی بر کیفیت روابط خانواده و رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر. مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). دوره 27. شماره 2. ص 257-265.
مهدوی، محمدصادق؛ صبوری خسروشاهی، حبیب (1382). بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده. مجله علمی و پژوهشی مطالعات زنان، سال اول. شماره 2. ص 64-29.
وحیدا، فریدون؛ محمدی، اصغر؛ نامداری، مژگان (1393). بررسی جامعه شناختی پیامدهای دوری محل کار از خانه بر فرد وخانواده (مطالعه موردی کارکنان کارخانه سهامی ذوب‌آهن اصفهان). فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی شوشتر. سال هشتم. شماره 3(26): 32-1.
Amazue, L (2008)."Work-Family Conflict: A theoretical overview", Department of psychology, 5. 405.
Bean, R. C. Ledermann, T. Higginbotham, B. J. & Galliher, R. V(2020). Associations between Relationship Maintenance Behaviors and Marital Stability in Remarriages. Journal of Divorce & Remarriage, 61(1). 62-82.
Duxbury. LE, Higgins. CA(1991).Gender differences in work-family conflict. Journal of Applied Psychology l; 76(1): 723-725.
Forsyth, C. J. & Gauthier, D. K(1991). Families of offshore oil workers: Adaptations to cyclical father absence/presence. Sociological Spectrum. 11, 177_201.
Gardner B, Alfrey, K-L, Vandelanotte C, et al (2018). Mental health and well-being concerns of fly-in fly-out workers and their partners in Australia: a qualitative study. BMJ Open. 8:e019516.
Golden, T(2011). Altering the effects of work and family conflict on exhaustion: the work during traditional and nontraditional work hours, Journal of Bus Psychol, 8(2), 46-61.
Hawthorne, H(2006). Measuring social isolation in older adults: development and initial validation of the friendship scale. Social Indicators Research, 77: 521-548.
Iversen, R.T.B (2012). The mental health of seafarers. International Maritime Health. 63(2),78-89.
Jones, E. Chonko, L. Rongarajan, D. & Robert, J. (2007) The role ofrole overload on job attitudes, turnover intention, and sale personperformance, Journal of Business Research. 60(7), 663-671.
Landesman J, Seward RR (2013). Long distance commuting and couple satisfaction in Israel and United States: An exploratory study. J Comp Family Study. 44: 7, 65–81.
Lester, L, Watson, J, Waters, S & Cross, D (2016). The Association of Fly-in Fly-out Employment, Family Connectedness, Parental Presence and Adolescent Wellbeing. Journal of Child and Family Studies. 25:36 19–26.
McCarthy,J. Edwards,R (2011). Key concepts in family studies. Sage publication. 1: 355-364.
Mette, J. Robelski, S. Kirchhöfer, M. Harth, V & Mache,S (2019). Living the 14/14 Schedule: Qualitative Analysis of the Challenges and Coping Strategies among Families of Offshore Wind Workers. International Journal of Environmental Research and Public Health; 16(2): 241.
-Reynolds, S (2004). The effects of fly-in fly-out employment in the oil and gas industry on relationships in Western Australia. Unpublished masters thesis, University of Notre Dame, Fremantle, Western Australia.
Rohde. N, D, Ambrosio. C, Ki Tang. K. and Rao, P (2015). Estimating the Mental Health Effects of Social Isolation, Applied Research in Quality of Life: 7(8): 1-17.
Slišković, A. & Penezić, Z (2015). Occupational stressors, risks and health in the seafaring population. Review of Psychology. Vol. 22, No. 1-2, 29-39.
Taylor, J.C. & Simmonds,J. G (2009).Family Stress and Coping in the Fly-in Fly-out Workforce. The Australian Community Psychologist. 21(2):23-36.
-Whalen H, Schmidt G (2016). The women who remain behind: challenges in the LDC lifestyle. Rural Society.25:1–14.
Yildirim D, Aycon (2008). Vurses' work demands and work family conflict: a questionnaire survey, Int J vurs stud. 45 (q): 78.
Zargham Boroujeni, A. Shahba, Z. Abedi, H (2013). Comparison of anxiety prevalence among based and offshore National Iranian Drilling Company staff’s children in Ahvaz. J Edu Health Promot.4:37.