نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

فرسودگی تحصیلی یک مشکل جدی و یک واکنش منفی احساسی، جسمی و ذهنی به مطالعه طولانی‌مدت است که منجر به فرسودگی، ناامیدی، عدم انگیزه و کاهش توانایی در مدرسه می‌شود. هدف پژوهش مشخص کردن تأثیر آموزش باورها و حالت فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل و یک مرحله پیگیری است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه بیرجنداست. با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند، 40 نفر از دانشجویان به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه 20 نفری تحت عنوان کنترل و آزمایش جایگزین شدند. برای مداخله آموزشی از بسته آموزش فراشناختی سالاری­فر (1391) و برای ارزیابی فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه فرسودگی مسلش و جکسون (1984) استفاده شد. داده­های پژوهش با استفاده از روش کوواریانس تحلیل شد. یافته­ها نشان داد، اثر آموزش باورها و حالت فراشناختی بر کاهش فرسودگی تحصیلی معنادار است. با توجه به نتایج، می­توان گفت آموزش باورها و حالت فراشناختی، فرسودگی تحصیلی دانشجویان را کاهش می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Metacognitive Beliefs and State's Training on Students' Academic burnout in University of Birjand

نویسندگان [English]

  • Gouhar Yazdani 1
  • Mohammad Hosien Salarifar 2
  • Mohsen Khorshidzadah 3

1 Department of psychology, Faculty of Educational sciences and psychology, University of Birjand, birjand, Iran

2 Department of psychology, Faculty of educational and psychology, University of Birjand, Birjand, Iran

3 Department of psychology, Faculty of Educational sciences and Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

Abstract:
Aim. Academic burnout is a serious problem and a negative emotional, physical and mental reaction to prolonged study that results in exhaustion, frustration, lack of motivation and reduced ability in school. The aim of this study was to determine the effect of metacognitive beliefs and state's training on students' academic burnout. The applied method in this research is quasi-experimental with Pretest-Posttest design as well as the control group and a follow- up stage. The statistical population included the students of University of Birjand. Using a purposive sampling method, forty students were selected as sample of the research and they were randomly substituted in two groups of twenty people titled control and experiment. Salarifar's metacognitive training package (1391) was used in order to train metacognitive beliefs and states. Moreover, Maslach and Jackson questionnaire (1984) was applied to measure the rate of academic burnout. Data of this study were analyzed using covariance method. The findings demonstrated that the effect of metacognitive beliefs and state's training on the reduction of students’ academic burnout rate is significant. According to these results, metacognitive beliefs and state's training arguably reduces the rate of academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive beliefs
  • metacognitive state
  • academic burnout
باباخان زاده، سهیلا؛ احتشام زاده، پروین؛ افتخارصعادی، زهرا؛ بختیارپور، سعید؛ علی­پور، احمد (1398). اثربخشی درمان فراشناختی با تأکید بر کارکردهای اجرایی بر سندرم شناختی-توجهی و حس انسجام خود در مبتلایان به اضطراب. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 10(38)، 195-220.
 جلالوند، مصطفی؛ لطفی کاشانی، فرح و وزیری، شهرام (1399). رابطه­ نهایی خواهی­گرایی و ذهن آگاهی با فرسودگی تحصیلی از طریق میانجی­گری خویشتن­پذیری غیرمشروط و سبک­های کنار آمدن در دانش­آموزان پسر. مجله علوم شناختی. 19(86)، 245-264.
دلاور، علی (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ اول، تهران، انتشارات رشد.
سالاری­فر، محمدحسین (1391). باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل‌کننده نگرانی و خودتنظیمی تحصیلی. رساله دکترای روان­شناسی عمومی (منتشرنشده)، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
­سالاری­فر، محمدحسین؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ حیدری، محمود؛ اصغرنژاد فرید، علی­اصغر (1390). باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل‌کننده خودتنظیمی تحصیلی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 2(7)، 31-48.
سالاری­فر، محمدحسین؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ حیدری، محمود؛ اصغرنژادفرید، علی­اصغر (1390). باورها و حالات فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل‌کننده نگرانی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 2(5)، 71-96.
شهبازیان خونیق، آرش؛ مصرآبادی، جواد؛ فرید، ابوالفضل (1397). نقش اهمال‌کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان. رویش روان­شناسی. 7(10)، 183-188.
شه­بخش، افشین (1390). بررسی و مقایسه رابطه بین ابعاد کمال­گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی (منتشرنشده)، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
عبدالله آبادی، فهیمه؛ غفاری، مجید؛ نادری، حبیب الله (1398). حمایت اجتماعی مرتبط با نقش، تعارضات نقش کار-خانواده- تحصیل و فرسودگی تحصیلی در زنان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 10(40)، 155-182.
عزیزپورشمعلو، امیرابوالفضل و ولیزاده شفق، شهاب (1392). بررسی اثربخشی فراشناخت و آموزش حل مسئله در بهبود تعلل­ورزی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. همایش علمی پژوهشی علوم­تربیتی و روان­شناسی آسیب­های اجتماعی و فرهنگی ایران. مرکزمطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت رضوی، اسفند 1393.
قنبری­طلب، محمد و فولادچنگ، محبوبه (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری. 3(4)، 21-38.
 هومن، حیدرعلی (1386). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
یوسفی، نوریه؛ شریفی، نسترن؛ پاشاشریفی، حسن (1398). نقش واسطه­ای انگیزش تحصیلی در رابطه بین سرمایه­های روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی. فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی. 13(46)، 49-66.
Aldahadha, B. (2020). Metacognition, Mindfulness Attention Awareness, and Their Relationships with Depression and Anxiety. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 1-18.
Almén, N. (2021). A Cognitive Behavioral Model Proposing That Clinical Burnout May Maintain Itself. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7), 344‏6.
Alshobaili, A. M. Alruwaili, S. H. Alshallan, H. A. Alqarni, A. F. Alanazi, M. M. Alshinqeeti, T. A. & Awad, S. S. (2021). The Impact of Burnout on the Academic Achievement of Saudi Female Students Enrolled in the Colleges of Health Sciences. International Journal of Higher Education, 10(2), 229-239.
Bresó, E. Salanova, M. & Schaufeli, W. B. (2007). In search of the “third dimension” of burnout: Efficacy or inefficacy? Applied psychology, 56(3), 460-478.‏
Capobinaco, L. Heal, C. Bright, M. & Wells, A. (2019). What comes First Metacognition or Negative Emotion? A Test of Temporal precedence. Frontiers in psychology. 10.2507. doi.org/10.3389/Fpsyg.2019.02507.
Chang, E. & Lee, S. M. (2020). Mediating effect of goal adjustment on the relationship between socially prescribed perfectionism and academic burnout. Psychology in the Schools, 57(2), 284-295.‏
Coutinho, S. A. (2007). The relationship between goals, metacognition, and academic success. Educate~, 7(1), 39-47.
Ezatpour, E. E. d. Delkhosh, V. Rahmani, S. & Ezatpour, S. (2018). Investigate of the Relationship between Mental Health and Academic Burnout of Students at the Farhangian University. Shenakht journal of psychology & psychiatry, 5(4), 1-13.
Falahchai, M. Taheri, M. Neshandar Asli, H. Babaee Hemmati, Y. & Pourseyedian, S. (2020). A Survey of the Relationship between Academic Burnout and Academic Achievement of Dental Students of Guilan University of Medical Sciences. Research in Medical Education, 12(4), 70-79.
Fernández-Castillo, A. (2021). State-Anxiety and Academic Burnout Regarding University Access Selective Examinations in Spain During and After the COVID-19 Lockdown. Frontiers in Psychology, 12, 17.
Flavell, J.H. &Flavell, R.F. (2004). Development of children intuitions about thought – action relations. Journal of cognition and development, 5(4): 451-460.
Flavell, J. H. (1987). Speculations about the nature and development of metacognition. Metacognition, motivation and understanding (pp. 21-29). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates..‏
Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American psychologist, 34(10), 906.‏
Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn‐out. Journal of social issues, 30(1), 159-165.‏
Hanson, A. (2019). The Relationship between Stress, Burnout, and Mindfulness among Firefighters: Grand Canyon University.
Hosseini Largani, S. M. (2020). Academic factors affecting students burnout: A comparative study of engineering students and other students of Iran’s higher education system. Iranian Journal of Engineering Education, 21(84), 31-51.‏
Jia, X. Li, W. & Cao, L. (2019). The role of metacognitive components in creative thinking. Frontiers in psychology, 10, 2404.‏
Kordzanganeh, Z. Bakhtiarpour, S. Hafezi, F. & Dashtbozorgi, Z. (2021). The Relationship between Time Management and Academic Burnout with the Mediating Role of Test Anxiety and Self-Efficacy Beliefs among University Students. Journal of Medical Education, 20(1).
Lin, S.H. & Huang, Y.C. (2014). Life stress and academic burnout. Active Learning in Higher Education, 15(1), 77-90.
Maslach, C. & Leiter, M. P. (2005). Reversing burnout. Standford Social Innovation Review, 43-49.‏
May, R. W. Bauer, K. N. & Fincham, F. D. (2015). School burnout: Diminished academic and cognitive performance. Learning and Individual Differences, 42, 126-131.‏
Moneta, G. B. (2011). Need for achievement, burnout, and intention to leave: Testing an occupational model in educational settings. Personality and Individual Differences, 50(2), 274-278.‏
Neumann, Y. Finaly-Neumann, E. & Reichel, A. (1990). Determinants and consequences of students' burnout in universities. The Journal of Higher Education, 61(1), 20-31.‏
O'Neil Jr, H. F. & Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a state metacognitive inventory: Potential for alternative assessment. The Journal of Educational Research, 89(4), 234-245.‏
Oyoo, S. Mwaura, P. Kinai, T. & Mutua, J. (2020). Academic Burnout and Academic Achievement among Secondary School Students in Kenya. Education Research International, 2020 (5): 1-6.
Perfect, J.T. & Schwartz. B.L (2004). Applied metacognition (pp.15-39). Cambridge university press.
Pradhan, S. & Das, P. (2021). Influence of Metacognition on Academic Achievement and Learning Style of Undergraduate Students in Tezpur University. European Journal of Educational Research, 10(1), 381-391.‏
Qinyi, T. & Jiali, Y. (2012). An analysis of the reasons on learning burnout of junior high school students from the perspective of cultural capital theory: a case study of Mengzhe Town in Xishuangbanna, China. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 3727-3731.‏
Salanova, M. Schaufeli, W. Martínez, I. & Bresó, E. (2010). How obstacles and facilitators predict academic performance: The mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, stress & coping, 23(1), 53-70.‏
Salmela-Aro, K. Kiuru, N. Leskinen, E. & Nurmi, J. E. (2009). School burnout inventory (SBI) reliability and validity. European journal of psychological assessment, 25(1), 48-57.‏
Saricam, H. Çelik, İ. & Sakiz, H. (2017). Mediator role of metacognitive awareness in the relationship between educational stress and school Burnout among adolescents. Journal of Education and Future(11), 159-175.
Usán Supervía, P. Salavera Bordás, C. & Teruel Melero, P. (2019). Approaching the relationship between emotional intelligence, burnout and academic commitment in students of compulsory secondary education. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 17(49), 541-560.‏
 Veyis, F. Seçer, İ. & Ulas, S. (2019). An Investigation of the Mediator Role of School Burnout between Academic Stress and Academic Motivation. Journal of Curriculum and Teaching, 8(4), 46-53.‏
Vizoso, C. Arias-Gundín, O. & Rodríguez, C. (2019). Exploring coping and optimism as predictors of academic burnout and performance among university students. Educational Psychology, 39(6), 768-783.‏
Wells, A. (2011). Metacognitive therapy for anxiety and depression: Guilford press.
Wells, A. (2009). Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression.The Guilford Press.NewYork, NY.‏
Wells, A. (1995). Meta-cognition and worry: A cognitive model of generalized anxiety disorder. Behavioural and cognitive psychotherapy, 23(3), 301-320.‏
Yang, H. J. (2004). Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrollment programs in Taiwan’s technical–vocational colleges. International journal of educational development, 24(3), 283-301.‏
Yelgeç, N. & Dağyar, M. (2020). A structural equation modelling of middle school students’ metacognitive awareness, self-efficacy beliefs and foreign language learning anxiety. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 127-148.‏