نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف ازاین پژوهش، تدوین مدل کامیابی شغلی در ارتباط با هوش­هیجانی با نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی بود. روش این پژوهش توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه موردمطالعه شامل معلمان زن در دوره ابتدایی سازمان آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال 1399 بود. حجم نمونه 405 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از 3 پرسشنامه شامل: پرسشنامه کامیابی درکار (پوراث وهمکاران،2011)، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (لوتانز،2007) و پرسشنامه هوشهیجانی (شرینگ، 1995) استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش­هیجانی و سرمایه روان‌شناختی با کامیابی شغلی رابطه مثبت دارند وهمچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان‌دهنده نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی دررابطه بین هوش­هیجانی با کامیابی شغلی بود. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که هوش­هیجانی می‌تواند کامیابی شغلی را پیش‌بینی کند و در نظرگرفتن هوش­هیجانی می‌تواند نقش مهمی در فرآیند افزایش کامیابی شغلی داشته باشد و مدل فرضی پژوهش با داده­های تجربی برازش مطلوب داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing job thriving model in relation to emotional intelligence with the mediating role of psychological capital in female elementary school teachers.

نویسندگان [English]

  • homeyra abdolmohammadi 1
  • Simin Hosseinian 2
  • Seyedeh Monavar Yazdi 3

1 PhD Student in Counseling at Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Professor of counseling, Dept. of counseling faculty of educational science & psychology, Alzahra University,Tehran, Iran

3 Professor of Psychology, Dept. of Psychology, The faculty of Educational Sciences & Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research was to develop job thriving model in relation to emotional intelligence with the mediating role of psychological capital in female elementary school teachers. The method of this research was descriptive and was applied .The Population under study contained all female elementary school teachers of Tehran’s ministry of education in the year 1399.the sample size was selected 405 persons with use of the cluster sampling technique. Three major questionnaires : Thriving at work questionnaire(Porath et al,2011) , psychological capital questionnaire(Lutz,2007) and Emotional intelligence questionnaire (Shering,1995), were used to collect data. Descriptive statistics , correlation, regression and path analysis were used to analyze the data .The result showed that emotional intelligence and psychological capital have a positive relation with job thriving. Also, the results of path analysis showed the mediating role of psychological capital in the relationship between emotional intelligence with job thriving. Based on the research findings, it can be concluded that emotional intelligence can predict job thriving. Considering emotional intelligence can play an important role in the process of increasing job thriving and The hypothetical model of experimental data research had a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Emotional Intelligence”
  • “Job Thriving”
  • “Psychological Capital”
  • ” Teachers”
ایمانی، حسین؛ قلی پور، آرین؛ سید جوادین، سیدرضا (1395). "بررسی تأثیر کامیابی در کار بر عملکرد شغلی و سلامت روانی کارکنان (مورد مطالعه: بانک رفاه)". مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(3)، 829-847.‎
ایمانی، حسین، قلی پور، آرین و سید جوادین، سیدرضا (1394). بررسی تأثیر مدل ویژگیهای شغلی بر کامیابی در کار (مطالعۀ موردی: بانک رفاه). فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، 7(4)، 783-802.‎.
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ باباپورخیرالدین، جلیل (1391). "رابطه سرمایه روان­شناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز".‎ نشریه پژوهش سلامت، 2(1).
تمسکی، محمدرضا (1399)."مدل‌های نظام راهنمایی موردنیاز تحول بنیادین آموزش وپرورش". فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، 11 (42)، 172 – 143.
شفیع آبادی، عبدالله (1399). راهنمایی ومشاوره شغلی ونظریه­های انتخاب شغل. چاپ 29، تهران: انتشارات رشد.
شکری، آرزو؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ دوکانه‌ای فرد، فریده (1400). "مدلیابی ساختارى ‌قدرت‌ایگو با‌موفقیت شغلی و‌ میانجیگری رضایت زناشویی و‌ عزت‌نفس". فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی،12(45).
شوماخر، رندال ای؛ لومکس، ریچارد جی (1388). مقدمه‌ای بر مدل سازی معادله ساختاری. ترجمه وحید قاسمی. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان. (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 2004).
عمید، حسن (1374). فرهنگ فارسی عمید. تهران: چاپخانه سپهر.
فهیم دوین، حسن؛ رمضانیان، شهین؛ حسن نژاد، احسان (1396). آزمون معادلات ساختاری رابطه هوش­هیجانی و بهزیستی روان­شناختی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی، تهران، صفحه 10-1
قلاوندی، حسن؛ سلطان‌زاده، وحید (1395). "الگوی علّی ارتباط آرزوهای شغلی، جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه". اندیشه‌های نوین تربیتی. 12(1): 162-147.
مساح، هاجر (1396). شناسایی واعتباریابی عوامل موثربرکامیابی در کار به‌منظور تدوین الگو و سنجش تأثیرمداخله حاصل ازالگو، پایان نامه دکترای روان­شناسی. دانشکده روان­شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.
منصوری، بهزاد (1380). هنجاریابی پرسشنامه هوش­هیجانی سیبریاشرینگ دربین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
میرزایی، زینت و گل پرور، محسن (1398). تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه‌ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت مخابرات. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 20(1)، 1-12.‎
نساج، ف (1393). پیش­بینی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی از طریق سرمایه روان‌شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی صنعتی و سازمانی. دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد اصفهان (خوراسگان).
نوید ادهم، مهدی؛ شفیع زاده، حمید (1399). "بررسی رابطة رهبری تحولی با عملکرد شغلی معلمان دورة دوم متوسطة شهر تهران". فصلنامه نوآوری آموزشی. 19(2):56-35
وحیدی، زهره؛ جعفری هرندی، رضا (1396). "پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی براساس مؤلفه‌های سرمایۀ روان‌شناختی و مؤلفه‌های نگرش معنوی"، پژوهشنامه روان­شناسی مثبت، دوره 3، شماره 2، 64-51.
یعقوبی، ابوالقاسم؛ نادری پور، حسین؛ محققی، حسین؛ یارمحمدی واصل، مسیب (1397). "مقایسه بهزیستی ‌روانشناختی، نیاز به شناخت، ذهن‌آگاهی و سرمایه‌های روان‌شناختی در دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا". فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی (روان­شناسی).  13( 50) :224-199.
Abele, A. E. & Wiese, B. S. (2008). The nomological network of self-managementstrategies and career success. Journal of Occupational and OrganizationalPsychology, 81(4), 733–749
Aqqad, N. Obeidat, B. Tarhini, A. & Masa'deh, R. E. (2019). The relationship among emotional intelligence, conflict management styles, and job performance in Jordanian banks. International Journal of Human Resources Development and Management, 19(3), 225-265.
Bar-On, R. (2005). The Bar-On model of emotional-social intelligence. In. p. Fernandez Berrocal and N. Extremera (guest Editors), Special issue on emotional intelligence.Psicothema, 17.
Carver, C. S. Scheier, M. F. & Segerstrom, S.C. (2010). “Optimism”. Clinical Psychology Review, 1-11.
Choi, H. M. Mohammad, A. A. & Kim, W. G. (2019). Understanding hotel frontline employees’ emotional intelligence, emotional labor, job stress, coping strategies and burnout. International Journal of Hospitality Management, 82, 199-208.
Dewal, K. & Kumar, S. (2017). The mediating role of psychological capital in the relationship between Big Five personality traits and psychological well-being: a study of Indian entrepreneurs. Indian Journal of Positive Psychology, Dec 1,8(4),500-6.
Givaki, E. Davoudi, H. Manzari, A. R. & Alipour Katigarie, S. (2018). Job Satisfaction Prediction based on Job Motivation and Emotional Intelligence of Managers and Employees. Iranian journal of educational sociology, 1(7), 112-118.
Gyu Park, J. Sik Kim, J. Yoon, S.W. & Joo B.K. (2017).The effects of empowering leadership on psychological well-being and job engagement: the mediating role of psychological capital. Leadership & Organization Development Journal, May 2,38(3),350-67.
Kim, M. Kim, A.C. Newman, J.I. Ferris, G.R. & Perrewé, P.L. (2019). The antecedents and consequences of positive organizational behavior: The role of psychological capital for promoting employee well-being in sport organizations. Sport Management Review. Feb 1,22(1),108-25.
Kleine, A. K. Rudolph, C. W. & Zacher, H. (2019). Thriving at work: A metaanalysis. Journal of Organizational Behavior. doi.org/10.1002/job.2375.
Kukihara, H. Yamawaki, N. Ando, M. Nishio, M. Koga, K. Kimura, H. & Matsuda, T. (2020). Effects of Exercise and Mindfulness-Based Yoga Programs on Promotion of Resilience and Mental Health of Older Adults in Japan: A Randomized Controlled Trial. Psychology, 11(2), 285-298.
Li, Z. (2018). The Influence of Job Autonomy on Employee’s Thriving at Work: An Innovative Theoretical Framework. Journal of Service Science and Management, 11(6), 618-630.
Luthans, F. Avolio, B. J. Avey, J. B. & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572.
Naseem, K. (2018). Job stress, happiness and life satisfaction: The moderating role of emotional intelligence empirical study in telecommunication Sector Pakistan. Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(1), 7-14.
Nauman, S. Raja, U. Haq, I. U. & Bilal, W. (2019). Job demand and employee well-being: A moderated mediation model of emotional intelligence and surface acting. Personnel Review.
Pan, M. & Xichao, Z. (2016). The relationships between mindfulness and thriving at work of Staff: the mediating effect of psychological capital: P1922. International Journal of Psychology, 51, 801.
Paterson, T. A. Luthans, F. & Jeung, W. (2014). Thriving at work: Impact of psychological capital and supervisor support. Journal of Organizational Behavior, 35(3), 434-446.
Porath, C. Spreitzer, G; Gibson, C & Garnnet, F.G. (2011). Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement. Journal of Organizational Behavior, J. Organiz Behav. 33(2): 250–275.
Rani, K.E. (2015). The role of psychological capital (PsyCap) in psychological well-being of unemployed Indian youth. Journal of Psychosocial Research,10(1),149.
Siu, O. L. Bakker, A. B. & Jiang, X. (2014). “Psychological capital among university students: Relationship with study engagement and intrinsic motivation”. Journal of Happiness Study, 15, 979-994.
Spreitzer, G. Sutcliffe, K. Dutton, J. Sonenshein, S. & Grant, A. M. (2005). A socially embedded model of thriving at work. Organization science, 16(5), 537-549
Winter, S. D. (2013). What matters? The role of cognitive competence and affective beliefs in educational achievement during adolescence.
Wood, V. R. & Wilberger, J. S. (2015). Globalization, Cultural Diversity and Organizational Commitment: Theoretical Underpinnings. 6(2).
Yeh, C. M. (2018). The relationship between free time activities, emotional intelligence and job involvement of frontline hotel employees. The International Journal of Human Resource Management, 1(22).
Zhao, S. H. Shi, Y. Sun, Z. N. Xie, F. Z. Wang, J. H. Zhang, S. E. ... & Fan, L. H. (2018). Impact of workplace violence against nurses’ thriving at work, job satisfaction and turnover intention: A crosssectional study. Journal of clinical nursing, 27(13-14), 2620-2632.