مقاله علمی - پژوهشی
زنان مقدس قرآنی، بدیلی شناخت شناسانه در برابر زن مسخ شده غربی

سید صدرالدین شریعتی؛ ندا افشاریان

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.19702.1460

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ترسیم شخصیت و سیمای زنان مقدس قرآنی به عنوان بدیلی شناخت­شناسانه در برابر الگوی مسخ شده غربی از زن انجام شد. روش پژوهش اسنادی بود که از طریق بهره­گیری از مطالعه کتابخانه­ای (اسناد و مدارک، مجلات، کتب و مقالات معتبر داخلی و خارجی) به بررسی موضوع مقاله پرداخته شد و  ضمن ارائه شواهد تاریخی از وضعیت اسفبار زن در ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان

آرزو امینی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، صفحه 35-55

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.17525.1414

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان بود. در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی (نوع AB یا مشاهده­ی مستقیم مکرر) با پیگیری یک ماهه استفاده شد. بدین منظور پس از نمونه گیری در دسترس از جامعه، سه نفر از دانش آموزان دختر پایه­ی سوم دبستان که در فرم معلم مقیاس مشکلات رفتاری راتر (1967) نمره­ی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی درمان هیجان‌مدار به شیوه گروهی بر بخشودگی بین‌فردی و امید در زنان مطلقه

ابراهیم نامنی؛ محمد محمدی پور؛ جعفر نوری

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.19768.1463

چکیده
  در این پژوهش، اثربخشی درمان هیجان‌مدار به‌شیوه گروهی بر بخشودگی بین‌فردی و امید در زنان مطلقه مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، به صورت نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل نابرابر می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه  زیر 40 سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای منطقه 2 شهر مشهد در خرداد 1394 می باشد. ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی :یک مطالعه گراندد تئوری

مرتضی فاضل؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، صفحه 79-105

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.17946.1422

چکیده
  رشد پس از سانحه به تغییرات مثبت در زندگی که از حوادث ترومایی به وجود آمده است، اشاره دارد. این پژوهش با هدف ارائه الگویی از عوامل موثر در رشد پس از حادثه در بیماران سرطانی انجام گرفت. این پژوهش با شیوه کیفی و روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. از طریق روش نمونه گیری هدفمند آزمودنیها برگزیده وتا جایی که در جریان مصاحبه اطلاعات جدیدی به دست ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک‌های عشق‌ورزی

نیره آرین فر؛ مه سیما پورشهریاری

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، صفحه 107-134

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.20080.1470

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمودن مدل طرحواره ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و تعارضات زناشویی با میانجی­گری سبک­های عشق ورزی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. از میان کلیه زنان متأهل دارای تعارضات زناشوئی که در زمستان سال 1395 به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، 300 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی- رفتاری و معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی

محمد خالدیان؛ فرامرز سهرابی؛ عسکر اصغری گنجی؛ زهرا کرمی باغطیفونی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، صفحه 135-164

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.7359

چکیده
  هـدف از پژوهش حاضر مقایسه اثـربخـشی دو درمان گروهـی شنـاختـی ــ رفتـاری و معنا درمانی به شیوه‌ی گروهی بـر کاهـش افسـردگی و افـزایـش امیـدواری در سندرم آشیانه خالی شهـرستان  قروه است. جامعه آماری را کلیه مردان و زنان شهرستان قروه که فرزندانشان آنها را ترک نموده اند و از آنها جدا شده اند را شامل می‌شود. حجـم نمـونـه 36 نـفـر با استفـاده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تأثیرآن بر ادراک کودک از والدین

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، صفحه 165-185

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.20673.1485

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آموزش حل مسئله خانواده‌محور به والدین و تعیین اثربخشی آن بر ادراک کودک - والد انجام شد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 120 دانش­آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی (60 نفر) و گواه (60 نفر) تقسیم شدند، ابتدا والدین ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و استرس شغلی با نقش تعدیل گر سرمایه روان شناختی

ابوالقاسم عیسی مراد؛ مریم خلیلی صدرآباد

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، صفحه 187-206

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.19178.1448

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده، استرس شغلی و سرمایه روان­شناختی ­در بین کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت می­باشد و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های تعارض کار-خانواده، سرمایه روان­شناختی و استرس شغلی استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی سه رویکرد راه حل مدار، شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلقه

آرمان عزیزی؛ سیمین قاسمی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، صفحه 207-236

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.18777.1443

چکیده
  با توجه به افزایش میزان طلاق و تأثیر منفی آن بر کیفیت زندگی زنان مطلقه، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان راه حل محور، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی- رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلقه انجام شد. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه شهر سنندج در سال ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برافزایش تاب آوری‌، امیدبه زندگی وبهبودکیفیت زندگی زنان نابارور مرکز ناباروری صارم

آزیتا جاماسیان مبارکه؛ فریده دوکانه ای فرد

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، صفحه 237-262

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.19756.1462

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی آموزش واقعیت‌درمانی بر افزایش تاب‌آوری و امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی زنان نابارور مرکز ناباروری شهر صارم بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر صارم بوده است، با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و گمارش ...  بیشتر