دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، فروردین 1396، صفحه 1-240 
4. ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی :یک مطالعه گراندد تئوری

صفحه 79-105

10.22054/qccpc.2017.17946.1422

مرتضی فاضل؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی