مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک‌های عشق‌ورزی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه االزهرا

چکیده

هدف پژوهش حاضر آزمودن مدل طرحواره ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و تعارضات زناشویی با میانجی­گری سبک­های عشق ورزی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. از میان کلیه زنان متأهل دارای تعارضات زناشوئی که در زمستان سال 1395 به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، 300 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ، الگوهای عشق استرنبرگ و تعارضات زناشویی براتی و ثنائی بودند. تجزیه و تحلیل داده­ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS/16 انجام گرفت. یافته­ها نشان داد که اثر مستقیم طرحواره­های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و سبک­های عشق ورزی (میل، صمیمیت، تعهد) بر تعارضات زناشوئی معنادار بود. همچنین، در رابطه بین طرحواره­های ناسازگار حوزه بریدگی و طرد و تعارضات زناشوئی، سبک­های عشق­ورزی (میل، تعهد، صمیمیت) نقش میانجی داشتند؛ بنابراین، با توجه به نقش معنادار طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های عشق در تعارضات زناشوئی، درمانگران می­توانند در بحث بررسی و درمان مشکلات زناشویی به بررسی طرحواره طرد و بریدگی و سبک­های عشق­ورزی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the predicting marital conflict on the basis of initial maladaptive schemas of the cuts and rejection areas and the mediatory variable of the lovemaking styles

نویسندگان [English]

  • Nayere Arianfar 1
  • nayere arianfar 2
1 University of Alzahra
چکیده [English]

The purpose of this study was to test the model of initial maladaptive schemas of the cuts and rejection areas and the marital conflict with the mediation of lovemaking styles. The method of research was correlational.
300 persons were selected by the method of multistage random sampling from the all women are married with marital conflicts that were referred to counseling centers in Isfahan at the winter of 1395. The instruments were the initial maladaptive Schema questionnaire Young, triangular inventory of love Sterenberg, marital conflict questionnaire Barati and Sana'i. Data analysis was conducted by Structural equation modeling using the software AMOS / 16. The results showed that the direct effect of initial maladaptive schemas of the cuts and rejection areas and styles of love on marital conflict was significant. Also, lovemaking styles (desire, commitment, intimacy) had the role of mediator in the relationship between initial maladaptive schema of the cuts and rejection areas and the marital conflict. So, Given the significant role of Initial maladaptive schemas and Lovemaking styles in marital conflict, therapists can explore the initial maladaptive schema of the cuts and rejection areas and the lovemaking styles in the study and treatment of marital problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflict
  • Initial maladaptive schemas
  • Lovemaking styles
آهی، قاسم (1384). هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (SQ-SS) (بررسی ساختار عاملی) بین دانشجویان دانشگاه­های تهران در سال تحصیلی 84-83، پایان نامه کارشناسی ارشد علامه طباطبائی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
استرنبرگ، رابرت (1989). قصه عشق (نگرشی تازه به روابط زن و مرد). ترجمه فاطمه بهرامی (1386). تهران: نشر جوانه رشد.
بک، آرون. تی. (1974). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قراچه داغی. (1379). تهران: انتشارات پیکان.
افخمی، ایمانه؛ بهرامی، فاطمه؛ و فاتحی زاده، مریم (1386). بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشوئی در استان یزد، فصلنامه خانواده پژوهی، 9 (3)، 444-431.
اندوز، زهرا؛ و حمیدپور، حسن (1384). بررسی رابطه بین طرحواره­های ناسازگار اولیه، سبک دلبستگی و رضایت زناشویی در زوجین. خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی در ایران: تهران.
ثنائی ذاکر، باقر (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: موسسه انتشارات بعثت.
حفاظی طرقبه، میترا؛ فیروزآبادی، علی؛ و حق شناس، حسن (1385). بررسی ارتباط بین اجزای عشق و رضایتمندی زوجی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 54(16)، ص 109-99
خزایی مهدی (1385). بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشوئی دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه خاتم.
داتیلیو، فرانک ام؛ و بیرشک، بهروز (1385). رفتاردرمانی شناختی زوج‌ها. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 8(3)، ص 80-71.
دهقان، فاطمه (1385). مقایسه تعارضات زناشوئی زنان متقای طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشوئی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران.
رجبی، غلامرضا؛ پیردایه، معصومه؛ و خجسته مهر، رضا (1391). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری به شیوه الیس بر کاهش باورهای محدودکننده انتخاب همسر در دانشجویان دختر. فصلنامه مشاوره کاربردی، (2)2، 40-1
رجبی، غلامرضا؛ و بنگانی، خدیجه (1387). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های عشق با رضایت زناشوئی در کارکنان متأهل ادارات دولتی اهواز. تازه ها و پژوهش های مشاوره، 25(7)، ص 25-7.
رفیعی، سحر؛ حاتمی، ابوالفضل؛ و فروغی، علی اکبر (1390). بررسی رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، 1(2)، 36-21.
زرعکانی، الهام (1390). بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی با تعارضات زناشوئی معلمین. دومین همایش ملی روانشناسی خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
سپاه منصور، مژگان؛ و مظاهری، مریم (1385). مقایسه مؤلفه های سبک های عشق بین افراد متأهل دارای رضایت و عدم رضایت زناشوئی، چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، ص 217.
ستیر، ویرجینا (1983). آدم سازی در روان شناسی خانواده. ترجمه بهروز بیرشک (1384). تهران: انتشارات رشد.
شیری، طاهره؛ گل محمدیان، محسن؛ و حجت خواه، سید محسن (1395). اثربخشی طرحواره درمانی بر نگرش های ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجویان دختر. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 27(7)، 188-171
فرح بخش، کیومرث؛ و شفیع آبادی، عبدالله (1385). ابعاد عشق‌ورزی بر اساس نظریه سه بعدی عشق در چهار گروه زوج های در مرحله نامزدی، عق، ازدواج و دارای فرزند. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 30، ص 102
قمرانی، امیر؛ و جعفر طباطبائی، سمانه سادات (1385). بررسی روابط عاشقانه زوجین ایرانی و رابطه آن با رضایت زناشوئی و متغیرهای دموگرافیک. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، 5(17)، ص 109-95
کامکار، مژگان؛ و جباریان، شهرزاد (1385). بررسی تأثیر صمیمیت در اختلافات زناشوئی، چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، ص 311.
کریمیان، نادر؛ کریمی، یوسف؛ و بهمنی، بهمن (1390). بررسی رابطه سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشوئی افراد متأهل. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،1 (2)، ص 263-256
گری، جان (1999). روابط زناشوئی موفق. ترجمه قدیرگل کاریان (1376). انتشارات تلاش.
لطفی، راضیه (1385). مقایسه طرحواره های ناسازگار در مبتلایان به اختلالات شخصیت دسته ب و افراد سالم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
مردانی حموله، مرجان؛ و حیدری، هادی (1389). ارتباط خوشبینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان. فصلنامه دانشکده­ی پرستاری و مامایی،8 (1)، 52-46.
منصوری، زهره؛ و مهرابی زاده هنرمند، مهناز (1389). رابطه اختلال در سلامت روانی و خشنودی شغلی با رضایت زناشوئی در زنان شاغل. زن و فرهنگ، 91(1)، 103-102.
ولی بیگی، منصور؛ و پیوسته، مسعود (1387). بررسی میزان و نوع عشق با رضایت از زندگی و سلامت روان در دانشجویان زن متأهل دانشگاه الزهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
هادی، سعیده؛ اسکندری، حسین؛ سهرابی، فرامرز؛ معتمدی، عبدالله؛ و فرخی، نورعلی (1395). مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشوئی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 28(7)، 60-33
یانگ، جفری (1999). شناخت درمانی اختلالات شخصیت: رویکرد طرحواره محور. ترجمه علی صاحبی و حسن حمیدپور و زهرا اندوز (1386). جلد اول. تهران: انتشارات ارجمند.
یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت؛ و ویشار، مارجوری (2003). طرحواره درمانی. ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز. (1386). تهران: انتشارات ارجمند
 
Ahmetoglu, G; Swarni, V, & Chamorro-Premuzic,. T. (2009). The Rilationship Between Dimensions of love, personality, and Rilationship Length. Journal of Archives of Sexual Behavior, Springer. 39(5), 230-218.
Blodgett, E. H., Schaefer, M. K., & Haugen, E. C. (2013). Connections between marital conflict and adolescent girls' disordered eating: parent-adolescent relationship quality as a mediator. Journal of Child & Family Studies, 22(4), 1-11.
Banes, R. (2004). Adult attachment and marital satisfaction: Evidence for duadic configuration effects. Journal of Social and person Relationships, 21, 273-282.
Barber, B. K. (1992). Family, personality, and adolescent problem behaviors. Journal of Marriage and the Family, 54, 69-79.
Baum, R. (2003). Divorce process variables and the co parental relationship and parental role full fillment of divorce parents–family and couple research. Journal of family process, 42, 117.
Bowlby, J. (1969). Attachment and tools. Vol: 1. Attachemnt. New York: Basic Book.
Cecero, J., Nelson, J., & Gillie, J. (2004). Tools and Tenets of schema Therapy: Toward the construct validity of Early maladaptive schema Questionnaire Research Version (EMSQ – RV). Clinical psychology and psychotherapy, 11, 344-357.
Chay, S.R.F., Zarei, E., & Pour, F. (2014). Ivestigating the relationship between Maladaptive Schemas and Marital Satisfaction in Mothers of Primary School Children. Academic Journal of Psychological Study, 3(2), 148-153.
Crawford, D. W., Feng, D., Fischer, J. L., & Diana, L. K. (2003). The influence of love, equity, and alternative on commitment in romantic relationships. Journal of Family and consumer Research, 31(3), 253-271.
Clifton, J.A. (1995). The effects of parenting style, attachment, and early maladaptive schema on adult romantic relationships (Doctoral dissertation, University of Georgia). Dissertation Abstracts International, 56(10), 57-91.
Dumitrescu, D., & Rusu, A.S. (2012). Relationship between early maladaptive schemas, couple satisfaction and individual mate value: An evolutionary psychological approach. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 12(1), 63.
Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal of American Science, 6(4), 132-137.
Esere, M.O., Yeyeodu, A., Oladun, C. (2014). Obstacles and suggested Solutions to Effective Communication in Marriage as Expressed by Married Adults in Kogi State, Nigeria, Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 584-592.
Feeny, J.A. (1994). Attachment style, Communication patterns and satisfaction across the life cycle of marriage. Journal of Personal Relationships,  4(1), 333-348.
Faircloth, B. (2012).Children and Marital Conflict: A Review. Case makers, 6(1), 1-5.
Ge, Gao. (2001). Intimacy, passion and commitment in chinese and U.S American romantic relationship. International journal of inter cultural relationship. 23, 322-342.
Hook, M. K., Gerstein, L. H., Detterich, L., & Gridley, B. (2003). How close are we? Measuring intimacy and examining gender differences. Journal of Counseling & Development, 81, 462-473.
Hazen, C., & Shaver, P.R. (1994). Attachment as an organizational framework for research on close relationships. Psychological Inquiry, 5, 1-22.
Hustsinger, E.T., & Luecken, L.Y. (2004). Attachment relationship and health behavior: The mediation role of self-steam. Journal of Psychology Health, 19, 26-515.
Karantzas, G. C., Feeny, J. A., & Wilkinson, R. (2010). Is less More?
Confirmatory factor analysis of the Attachment style questionnaires. Journal of Social and Personal Relationships, 27 (6), 749-780.
Harris,V. W. (2006). Context and intraction: A comparison of individuals actress various income levels. Science Context,7(4), 48-52.
Klwer, E.S. (2000) merital quality. inR. m. milardio 25. duck (Eds). Families as relationship, 59-78. New yorkwilley.
Long, L., Yang, M. (NS). Counseling and treatment issues in couple. Translator, Nazari A, Khodadadi J, Asadi M, Namvaran K, Sahebdel H. (2013). Tehran: Avaye Noor Publisher; 52.
Lucas-Thompson, R. G. (2012). Associations of marital conflict with emotional and physiological stress: evidence for different patterns of dysregulation. Journal of Research on Adolescence, 22(4), 704-721.
Lussier, Y., Sabourin, S. & Turgeon, C. (1997). Coping Strategies as moderators of the relationship between attachment and marital adjustment. Journal of social and personal Relationships, 14, 777–791.
Ioliveira, J., & Costa, M.E. (2000). Perception of marital and parental satisfactions and its relation with parental attachment in portuguese late adolescents. Retrieved from:http://www.Arifref.Uqam.
McCoy, K., Cummings, E. M., & Davies, P. (2009). Constructive and destructive marital conflict, emotional security and children’s prosocial behavior. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 50(3), 270-279.
Oh, K. J., Lee, S&,.Park, S. H. (2011). The Effects of Marital Conflict on Korean Children's Appraisal of Conflict and Psychological Adjustment. Journal of Child and Family Studies, 20(4), 444-451.
Oliveira, J., & Costa, M. E. (2000). Perception of marital and parental satisfaction and its relation with parental attachment in portuguese late adolescents. Retrieved from: http:// www. Arifref. Uqam.
Overbeak, B., Kemp, B., & Engels. G. (2007). Two personalities, one relationship: Both partners personality traits. Journal of personality and social psychology, 79, 251-259.
Papalia, D.E. (2002). A childs world: infancy through adolescence. New York: Mc Graw – Hillsdale.partners. Child Development, 73, 241-255.
Patterson, J. M. (2002). Integrating family resilience and family stress theory. Journal of Marriage and the Family, 64, 349-360.
Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G. and Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, differenttiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15, 359-367.
Platts, H., Tyson, M., Mason, O. (2005). Early maladaptive schemas and adult attachment in a UK clinical sample. Psychology and psycholotherapy, Theory research and practice. 78, 549-564.
Robinson, L.C. (2000). Interpersonal relationship quality in young adulthood: A gender analysis. Journal of adolescence, 35(140), 775-784.
Riggio, H. R., & Valenzuela, A. M. (2011). Parental marital conflict and divorce, parent–child relationships, and social support among Latino American young adults. Personal Relationships, 18(3), 392-409.
Saadatian, E., Samani, H., Parsani, R., Vikram, P., Anshul, L.J., Tejada, L., David, C.A., & Nakatsu, R. (2014). Mediating intimacy in long-distance relationships using kiss messaging. Journal of Human-Computer Studies, 72 (10-11), 736-746.
Segrin, C., & Flora, J. (2005). Family Communication (1 ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Segrin, C., & Flora, J. (2005). Family Communication (1 ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Strong, B., Devault, C., &Cohen, T. F. (2011). The Marriage and Family Experience: Intimate Relationships in a Changing Society (11 ed.). USA: Wadsworth general learning.
Simpson, J.A., Colins, W.A., Tran, S., & Hydon, C. (2007). Attachment and the expression of emotion in romantic relationship: A developmental perspective. Journal of Personality Social Psychology, 92, 67-355.
Stiles, O. E. (2004). Early maladaptive schemas and intimacy in young adult's romantic relationships. Unpublished doctoral dissertation, Alliant International University, San Francisco [On-Line]. Available: www. Proquest. com.
Troupe, F. Y. (2008). Marital Conflict: A Longitudinal Study. (requirements for the degree of Doctor of Philosophy), The Florida State University, Florida
Virgil Zeigler-Hill, V., Z., Green, B.,Arnau, R.C., Sisemore, T., B., & Myers, E.M. (2011). Trouble ahead, trouble behindL Narcissism and early maladaptivr schemas. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 42, 96-103.
Zhylyevskyy, O. (2012).Spousal Conflict and Divorce. Journal of Labor Economics, 30(4),915-961.
Young, J. E. & Gluhoski, V. (1997). A schema-focused perspective on satisfaction in close relationships. In R. J. Sternberg & M. Hojjat (Eds.). Satisfaction in close relationships (pp.356-381). New York: The Guilford Press.