اثربخشی واقعیت درمانی گروهی برافزایش تاب آوری‌، امیدبه زندگی وبهبودکیفیت زندگی زنان نابارور مرکز ناباروری صارم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی آموزش واقعیت‌درمانی بر افزایش تاب‌آوری و امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی زنان نابارور مرکز ناباروری شهر صارم بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر صارم بوده است، با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و گمارش بصورت غیرتصادفی و داوطلبانه می باشد، حجم نمونه به منظور آموزش واقعیت‌درمانی در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکزناباروری شهر صارم 30 نفر در نظر گرفته شد. روش جمع‏آوری اطلاعات جهت اندازه گیری متغییرهای مورد پژوهش، پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون(2003)، پرسشنامه‌های امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1989) و نیز آموزش واقعیت‌درمانی براساس پروتکل درمانی در طی 8 جلسه برگزار و پرسشنامه‌ها بر روی نمونه مورد نظر اجرا گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس ونمودار و... ) و در آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون آماری (تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی) درمحیط نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان داد: آموزش به شیوه واقعیت‌درمانی موجب افزایش تاب‌آوری و بهبود کیفیت زندگی بیماران نابارورشده است، ولی بر روی افزایش امید به زندگی در آنان اثر نداشته است. همچنین یافته‌ها حاکی از تاثیر واقعیت‌درمانی بر خرده مقیاس‌های تاب‌آوری نیز بود اما آموزش واقعیت‌درمانی بر تاثیرات معنوی تفاوت معناداری نداشته است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of reality therapy on increasing resiliency, life expectancy and improve the quality of life of infertile women Infertility Center Sarim *

نویسندگان [English]

  • a g 1
  • farideh dokaneheeifard 2
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate teaching reality therapy on increasing the resilience and life expectancy and quality of life of infertile women have infertility center in Sarim. The population studied all infertile women referred to Mrkznabarvry city Sarim has been Given that this research is quasi-experimental with pre-test and post-test with control group and placement on a non-random and is voluntary, the sample size for training reality therapy in infertile women referred to Mrkznabarvry city Sarim was 30. Method of data collection to measure the variables of the study, Connor-Davidson Resilience Scale (2003), life expectancy questionnaires Schneider et al. (1991), the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (1989), as well as teaching reality therapy based on treatment protocols during 8 sessions and the questionnaire was conducted on a sample. To analyze data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, variance and plot the ...) and inferential statistics to test the research hypotheses test (ANOVA and Tukey post hoc test) software environment for spss was. The results showed that: learning ways to increase resilience and improve the quality of life of patients unfertilized reality therapy, but had no effect on their life expectancy. Results also indicate the impact on the subscales of reality therapy resilience, but also spiritual reality training of health effects was not significantly different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reality Therapy
  • Resilience
  • life expectancy
  • Quality of life
  • Infertility
اسلامی،رضا؛ هاشمیان،پیمان؛ جراحی، لیدا؛ مدرس غروی، مرتضی.(1392). اثربخشی رویکرد واقعیت‌درمانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرست در مشهد. مقاله 7، دوره 56، شماره 5، آذر 1392، صفحه 300-306 .
اصغری، فرهاد؛ قاسمی جوبنه،رضا؛ حسینی صدیق، مریم السادات؛ جامعی،مینو.(1395). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی.دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 115-132.
اعظمی، یوسف؛ معتمدی، عبدالله؛ دوستیان، یونس؛ جلالوند، محمد؛ فرزانگان، محسن. (1391). بررسی نقش تاب‌آوری، معنویت و دینداری در پیشبینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان شهرستان بهارستان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. مقاله 8، دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 1-20.
بشارت ، محمدعلی؛ جاهد، حسینعلی؛ حسینی، سیده اسماء.(1393). نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطة بین تاب‌آوری و سلامت عمومی . فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. مقاله 4، دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 67-87.
پاک گوهر، مینو؛ بابایی، غلامرضا؛ رمضان زاده، فاطمه؛ عابدی نیا، نسرین.(1387). تأثیر مشاوره بر رضایت جنسی زنان نابارور. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(حیات). دوره 14، شماره 1، صص 21-30
ریاحی،اسماعیل؛ زارع زاده مهریزی، الهام(1391). بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی- اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده. سال چهاردهم، شماره 56.
شارف، ریچارد اس (2012)، نظریه های روا ن درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروزبخت(1393)‌. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
علیدائی،سیما؛ ابراهیمی مقدم، حسین.(1393). بررسی تعیین سهم امیدواری و بهزیستی فردی در رضایت از زندگی سالمندان تهران . فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. مقاله 6، دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 103-116.
فعال کلخوران، لیلا ؛ بهرامی ، هادی؛ فرخی ، نورعلی؛ زراعتی، حجت ؛ ترحمی، مجید. (1390). مقایسه اضطراب، افسردگی و رضایت زناشویی در دو گروه منتخب زنان بارور و نابارورشهر تهران.فصلنامه باروری و ناباروری، دوره 12 ، شماره 2، صفحات: 163-157.
کریمی وکیل،علیرضا.(1391). رابطۀ کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران. دانشکده علوم انسانی
 نوربالا،احمدعلی؛ رمضان زاده،فاطمه؛ملک افضلی،حسین؛ عابدی نیا، نسرین؛ رحیمی فروشان،عباس؛شریعت، مامک.(1386). تأثیر مداخلات روانپزشکی(دارودرمانی) در میزان رضایت زناشویی زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بهداشت باروریولی عصر(عج) در مجتمع بیمارستان امام خمینی تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،دوره13،شماره2.
یونسی، سید جلال؛ اکبری زرد خانه، سعید و بهجتی اردکانی، زهره. (1384). ارزیابی استیگما در میان زنان و مردان نابارور در ایران. فصلنامه باروری و ناباروری. 545-531.
 
Darbai M. (2007). Study of efficiency of teaching choice theory and reality therapy courses on increasing of intimacy among irreconcilable wives. M.A. Thesis. Tehran: Welfare and Rehabilitation University; Pp. 86-102.
Davis, B. (2005). Mediators of the relationship between hope and well-being in older adults. Clinical Nursing Research, 14, PP. 253- 272.
Dębska G1, Mazurek H. (2015).Factors related to changes in the quality of life among Polish adolescents and adults with cystic fibrosis over a 1-year period. Patient Prefer Adherence;9: 1763-70.
Fleeson, W. (2004). Moving personality beyond the person- situation debate: The challenge and the opportunity of within- person variability. Current Directions in Psychological science: 13, 83- 87.
Jones, L.C, Parish, T.S. (2005). Ritalin's choice theory and reality therapy. International journal of reality therapy, (25):243-260.
Kakia L. (2010). Effect of group counseling based on reality therapy on identity crisis in students of guidance schools. J Fundament Mental Health .P; 1:430-437.
Kim, J. (2005). Effectiveness of reality therapy program for schizophrenic patient. Journal of Korean Academy of Nursing, 35(8), 1485- 1492
Moghanloo M., Aguilar-Vafaie M.(2009). Domain and facets of the five factor model of personality correlates of happiness, mental health and physical health. Iran Journal of Clinical Psychiatry.P; 15:290-299.
Reader, S. D. (2011). Choice theory: an investigation of the treatment effects of a choice therapy protocols students identified as having a behavioral, emotional disability on measures of anxiety, depression, and locus of control and self- steem. PhD unpublished Dissertation. North Carolina University.
Stanton, A., Danoff - Burg, Sh., & Huggins, M. E. (2002). The first year after Brest cancer diagnosis: Hope and coping strategies as predictors of adjustment. Journal Psychology Oncology, 11, PP. 93-102.
Stonnington, C.M., Kothari, D.J., Davis ,M.C.(2016).Understanding and Promoting Resiliency in Patients with Chronic Headache. 2016 Jan ;16 (1) :6 . doi: 10.1007/s11910-015-0609-2. pubmed.com
Turner, D. (2009). Rehabilitation reach study findings from Yonsei University provide new in digit in to rehabilitation research, Drug week, Atlanta: P1082.
Wubbolding, R. E, Brickel. J. (2006). Role play and the art of teaching choice theory reality therapy and lead management. International journal of reality therapy: 22 (2), 225-246.
Zekovic B., Renwick R. (2003). Quality of life the children and adolescents with developmental disabilities: Review of conceptual and methodological issues relevant to public policy. 18:19-34.