دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 1-200 

مقاله علمی - پژوهشی

تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

صفحه 1-21

10.22054/qccpc.2017.16989.1394

حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی


واکاوی آسیب های خانواده های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی

صفحه 53-78

10.22054/qccpc.2017.25565.1624

محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذری اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی