مقاله علمی - پژوهشی
تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1396، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.16989.1394

چکیده
  زمینه: به تازگی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، رابطه‌ی میان سبک زندگی افراد و بیماری‌های گوناگون توجه بسیاری را به خود جلب کرده ‌است. یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف نیز، سلامت روانی و اجتماعی آن جامعه است. هدف: در همین راستا هدف پژوهش حاضر تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی و برازش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار

علیرضا کریمی وکیل؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش؛ جلیل یونسی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1396، صفحه 23-51

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.22427.1541

چکیده
  هدف پژوهش، تعیین اثربخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار است. از این جهت، این پژوهش به روش نیمه آزمایشی انجام شد و طرح آن از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان همدان بودند؛ که ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
واکاوی آسیب های خانواده های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی

محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذری اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1396، صفحه 53-78

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.25565.1624

چکیده
  با توجه به افزایش طلاق و افزایش خانواده‌های تک والد، نیاز به توجه هر چه بیشتر به خانواده‌های مادر سرپرست که با دردسرهای چندگانه‌ای روبه‌رو هستند ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین پژوهش کنونی با هدف کاوش تجربه‌های خانواده‌های مادر سرپرست انجام شد. این مطالعه به شیوه کیفی است که در آن از روش تحلیل محتوی استفاده ‌شده است. این شیوه با ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی روان درمانی کوتاه مدّت روابط موضوعی بر کاهش حسّاسیّت بین فردی، گوش بزنگی بین فردی و نیاز به تأیید افرادِ دارای نشانگان شخصیّت اجتنابی: پژوهش تک آزمودنی

الهام نجارپور محمدآبادی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مهرداد مظاهری

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1396، صفحه 79-104

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.24455.1589

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان درمانی کوتاه مدّت روابط موضوعی بر کاهش حسّاسیّت بین فردی، گوش بزنگی بین فردی و نیاز به تأیید افراد دارای نشانگان شخصیّت اجتنابی است. این پژوهش، از نوع تک آزمودنی A-B با طرح خطّ پایۀ چندگانه و پیگیریِ یک ماهه می‌باشد. جامعۀ آماری، کلّیۀ افراد 18 تا 30 ساله بودند که در بازۀ زمانی اسفند 1394 و فروردین 1395 پس ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی مداخله‌ی مبتنی بر داستان زندگی (من کی هستم؟) بر سازگاری عاطفی و ادراک شایستگی نوجوانان کم‌توان ذهنی

احمد یارمحمدیان؛ امیر قمرانی؛ عادل محمدزاده

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1396، صفحه 105-131

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.24794.1603

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله‌ی داستان زندگی بر سازگاری عاطفی و ادراک شایستگی نوجوانان پسر کم‌توان ‌ذهنی خفیف انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی بود و به شیوه‌ی آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه گواه انجام شد. بدین منظور، از میان جامعه‌ی نوجوانان کم‌توان ذهنی 16 تا 24 ساله که در سال تحصیلی 96-95 در مدارس استثنایی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

بابک اسلام زاده؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1396، صفحه 133-164

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.22930.1553

چکیده
  مقدمه: شناختن هر چه بیشتر خانواده ، درکی عمیق از ساختار و کارکرد خانواده به ارمغان می آرود.بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوسازی توسعه با همراهی تکنولوژی های ارتباطی بر ساختار خانواده است. روش: در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه مبنایی برای بررسی درک و تفسیر تغییرات نوسازی ،تکنولوژی های ارتباطی ، استفاده شد.جامعه پژوهش شامل ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی با واقعیت درمانی گلاسر در فرسودگی شغلی معلمان

کاترین فکری؛ نرجس شه منش

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1396، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.22672.1547

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی با نظریه واقعیت درمانی گلاسر بر فرسودگی شغلی معلمان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، تمامی معلمان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 4 شهر شیراز در سال تحصیلی95 -1394 بودند. که تعداد آنها بالغ بر420 نفر می باشد . نمونه ...  بیشتر