دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، دی 1396، صفحه 1-200 

مقاله علمی - پژوهشی

بررسی معناشناختی مفهوم مشیت از دیدگاه قرآن کریم: تدوین چارچوب مفهومی برای فرایند عمل مشاوره

صفحه 1-16

10.22054/qccpc.2018.24568.1591

حسین اسکندری؛ بتول سبزعلی سنجانی؛ علیرضا دل افکار؛ مهین شریفی