مقاله علمی - پژوهشی
بررسی معناشناختی مفهوم مشیت از دیدگاه قرآن کریم: تدوین چارچوب مفهومی برای فرایند عمل مشاوره

حسین اسکندری؛ بتول سبزعلی سنجانی؛ علیرضا دل افکار؛ مهین شریفی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.24568.1591

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه معنا شناختی واژه مشیت به عنوان یکی از اساسی ترین واژه های کلیدی قرآن کریم می باشد.  مطالعه معناشناختی واژه مشیت به ما کمک می کند تا به نقش و جایگاه این مفهوم در ترسیم شبکه معنایی کلمات قرآن کریم دست پیدا کنیم. موضوع. این مفهوم به ما کمک می کند تا از آن به عنوان یکی از ساختارهایی بهره گیریم که می تواند به منزله راهنما ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش مهارت های ویژه چندگانه بر کاهش استرس و افزایش شادکامی مادران دانش آموزان اتیسم

ابراهیم نعیمی؛ زهره تاجری

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، صفحه 17-37

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.9722.1607

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های ویژه چندگانه بر کاهش استرس و افزایش شادکامی مادران دانش‌آموزان اتیسم پسر بوده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات آزمایشی با طرح شبه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دانش‌آموزان اتیسم پسر مدارس استثنایی منطقه ۵ تهران در سال ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین

حسنعلی ویسکرمی؛ لیلا منصوری؛ سمیه روشن نیا

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.26149.1642

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین بود. روش‌ پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری آن شامل کلیه دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم‌آباد بود که از میان آنها تعداد 30 نفر که دارای پیشرفت تحصیلی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش گروهی ایماگوتراپی برمکانیزم های دفاعی و حل مشکل زنان

حسین متین؛ مژگان حیاتی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، صفحه 63-87

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.23933.1577

چکیده
  امروزه توجه به خانواده و نقش آن در برپایی جامعه سالم بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و پژوهشگران قرار گرفته است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی ایماگوتراپی بر مهارت حل مشکل خانواده و مکانیزم‌های دفاعی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر همدان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام زنان مراجعه کننده به ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی توانمندسازی روان‌شناختی درکاهش اضطراب و بهبود کارکردهای اجرایی زنان دارای همسر معتاد

اصغر جعفری؛ صبا جعفری؛ سیدمجید حسینی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، صفحه 89-109

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.25185.1616

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تاثیر آموزش توانمندسازی روان‌شناختی درکاهش اضطراب و بهبود کارکردهای اجرایی در زنان دارای همسر معتاد انجام شد. جامعه آماری زنان دارای همسر معتاد در شهرستان زنجان بودند. 30 زن دارای همسر معتاد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
رابطه بین خوش‌بینی و خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیت بدنی

محمد علی اسلامی؛ یدالله آزادی؛ حسن غرایاق زندی؛ زینب السادات عمادالدین

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.26798.1658

چکیده
  چکیده یکی از موضوعاتی که اخیرا مورد توجه روانشناسان ورزشی قرار گرفته است انگیزه پیشرفت ورزشی می باشدلذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خوش بینی با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج در سال تحصیلی 96-95 با استفاده از روش همبستگی بود. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 380 نفر (230 دختر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا

فهیمه رضایی؛ مهدی امیری؛ الهام طاهری

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، صفحه 133-160

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.23065.1565

چکیده
  هدف عمده پژوهش حاضر بررسی «اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا» بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل نابرابر و پیگیری بعد از یک ماه بود. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری در دسترس از کلیه دختران سخت شنوای کانون ناشنوایان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی از طریق بازی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

زیبا قدرتی؛ سیما قدرتی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1396، صفحه 161-178

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.27229.1670

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی از طریق بازی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر 9 – 7 ساله شهر تهران می باشد. روش: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان دختر 9 – 7 ساله غرب شهر تهران بود که در سال تحصیلی 1395-1396 مشغول تحصیل بودند. از این ...  بیشتر