ارائه الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی :یک مطالعه گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رشد پس از سانحه به تغییرات مثبت در زندگی که از حوادث ترومایی به وجود آمده است، اشاره دارد. این پژوهش با هدف ارائه الگویی از عوامل موثر در رشد پس از حادثه در بیماران سرطانی انجام گرفت. این پژوهش با شیوه کیفی و روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. از طریق روش نمونه گیری هدفمند آزمودنیها برگزیده وتا جایی که در جریان مصاحبه اطلاعات جدیدی به دست می آمد، ادامه پیدا کرد. سرانجام 15 بیمار سرطانی انتخاب شدند وازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و با استفاده از روش مقایسه ای مداوم استراوس و کوربین مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایح نشان داد که خودشکوفایی مقوله مرکزی الگوی رشد پس از حادثه بود. شرایط علی برای رشد پس از حادثه روبروشدن با رنج ابتلا به سرطان به دست آمد. برای شرایط مداخله ای عوامل مربوط به خود، اطرافیان نزدیک، جامعه و پرسنل درمانی استخراج گردید. کنش ها وتعاملات مستخرج شده، شامل کنش ها وتعاملات فرد واطرافیان نزدیک بود ومعنویت به عنوان بستر وشرایط زمینه‌ای رشد در پژوهش حاضر به دست آمد. وسرانجام پیامد های نهایی مستخرج از پژوهش عبارت از رشدپس از سانحه بود. رشدپس از سانحه به معنای یک فرایند دارای پیامد مثبت است که در بستر معنویت ودر کنارخانواده به وقوع می پیوندد عوامل موثر دراین رشد شامل خود فرد، اطرافیان نزدیک، پرسنل درمانی وجامعه است واین رشد نیازمند مولفه ها وراهبردهای خاص می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Post traumatic growth Model in cancer patients: A Grounded Theory Study

نویسندگان [English]

  • morteza fazel 1
  • hossein bagestani 2
  • kiiomard farahbakhsh 2
  • masomeh esmaeili 2
چکیده [English]

Purpose:
Post-traumatic growth refers to positive changes in life that resulted from traumatic events . many findings emphasized that the traumatic events, such as cancer can bring many positive results and provide growth. This study aims to provide a model of post-traumatic growth factors in cancer patients.
Methods:
This study is a qualitative study was conducted using the method of grounded theory. Participants were selected using purposive sampling and until to theoretical saturation, Finally 15 cancer patients were selected . The patients with high Post-traumatic were interviewed in semi structured and in-depth method and analyzed using the constant comparative method of Strauss and Corbin
Results:
The results indicated that the central concept of post traumatic growth is self-actualization. causual conditions is the confront with suffering of cancer pain.
For experimental conditions, factors related to self and factors related to the close aristocrats ,factors related to society and factors related to health personnel were extracted.
for strategies, strategies related to self and strategies related to the close aristocrats were extracted .Spirituality as the underlying and context conditions was achieved.
And finally, the ultimate consequences derived from the study was post-traumatic growth.
Conclusions:
post-traumatic growth ,is a positive consequences process that in the context of spirituality and in line the family to occur. Of course, to achieve growth, individual, family and relatives, medical staff and the community are involved and this growth requires specific strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post traumatic growth
  • Cancer
  • Self actualization
اسمعیلی، معصومه. (1389) مطالعه اثربخشی درمان مرور زندگی با تاکید بر اصول هستی شناسی اسلامی برکاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحهفصلنامه فرهنگمشاورهوروان درمانی،1 (2)،20-1
افراسیابی فر، اردشیر؛ حسنی، پرخیده؛ فلاحی خشکناب، مسعود؛ یغمایی، فریده (1390). اثرات مثبت بیماری پس از سکته قلبی. نشریه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی، 24 (70)38-30
پارسا فر، سارا؛ نامداری؛ کوروش؛ هاشمی، سید اسماعیل؛ محرابی، حسینعلی (1394). بررسی رابطۀ تعهد مذهبی، سبکهای بخشش، نبخشیدن و نشخوار فصلنامه فرهنگمشاورهوروان درمانی، 6(23), 162-139.‎
زینی‌وند، مریم؛ کاظمی، فرنگیس؛ سلیمی، حسین. (1393). بررسی آموزش تفکر مثبت و خوش بینی بر سلامت روان والدین کودکان سرطانی 7-3 بستری در بیمارستان محک شهر تهران در سال 1392 فصلنامه فرهنگمشاورهورواندرمانی، 5(19)، 50-34.
حاتمی، ابوالفضل. (1394). تدوین الگوی ازدواج پایدار وبررسی اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی برآن. پایان نامه دکترای مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
حسینی گل افشانی، سیده زهرا؛ عابدی، حیدر علی؛ احمدی، فضل الله (1392) تاملی برتجارب معلولان: اطرافیان مسبب رشد یا مانع رشد. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. 2 (3)،260- 248
 شامکوئیان، لیلا، لطفی کاشانی؛ فرح. وزیری؛ شهرام؛ اکبری، محمد اسماعیل. (1391) ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده وباورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه‌ای در بیماران مبتلا به سرطان. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی،10(39)، 295-285
طالقانی، فریبا؛ پارسا یکتا، زهره؛ نیکبخت نصرآبادی، علیرضا.) ۱۳۸۵ (مقابله با سرطان پستان در زنان تازه تشخیص: یک بررسی کیفی. مجله روا‌‌نپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ۱۲ (۳)، ۲۸8-۲۸2.
 
American Psychiatric Association (2012, May 11). Proposed revision: G 03 Posttraumatic stress disorder. Retrieved. From
Baglama, B., & Atak, I. E. (2015). Posttraumatic growth and related factors among postoperative breast cancer patients. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 190, 448-454.
Briere, J. N., & Scott, C. (2014). Principles of trauma therapy: A guide to symptoms, evaluation, and treatment (DSM-5 update). Sage Publications.
Brinton, C, T(2016). A Mixed Methods Analysis of the Relationship between Attachment, Post-Traumatic Stress, and Post-Traumatic Growth among United States Service Members. A Doctoral Dissertations of Psychology in Clinical and School Psychology of James Madison University. Paper 122.
Buxton,A (2011).Posttraumatic Growth in breast cancer survivors:the role of dispositional optimism,coping strategies,and psychosocial interventions.A Doctoral Dissertation in Philosophy of Adult Education and Counselling Psychology. University of Toronto.
Calhoun, L. G., Cann, A., Tedeschi, R. G., & McMillan, J. (2000). A correlational test of the relationship between posttraumatic growth, religion, and cognitive processing. Journal ofTraumatic Stress, 13(3), 521-527.
Cao, W., Qi, X., Cai, D. A., & Han, X. (2017). Modeling posttraumatic growth among cancer patients: The roles of social support, appraisals, and adaptive coping. PsychoOncology.
 Chandiramani, K., & Khan, W. (2013). Post-traumatic growth and subjective well-being among breast cancer patients. Indian Journal of Positive Psychology, 4(3), 401.
Gallagher-Ross,S(2010)predictorse of posttraumatic growth in breast cancer survivors:an analysis of hardiness, attachment, and cognitive appraisal. Doctoral dissertation in school of education. FORDHAM UNIVERSITY.
 Garnefski, N., Kraaij, V., Schroevers, M. J., & Somsen, G. A. (2008). Post-traumatic growth after a myocardial infarction: a matter of personality, psychological health, or cognitive coping?. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 15(4), 270.
Giudici, M. L. (2010). Post traumatic growth, positive assets, and strengths in post Hurricane Katrina survivors.A Doctoral Dissertation in PHILOSOPHY IN PSYCHOLOGY With an Emphases inMedia Psychology. University of California.
Gümüş, A. B. (2006). Meme kanserinde psikososyal sorunlar ve destekleyici girişimler. Meme Sağlığı Dergisi, 2(3), 108-114.
Hill, E. M., & Watkins, K. (2017). Women with Ovarian Cancer: Examining the Role of Social Support and Rumination in Posttraumatic Growth, Psychological Distress, and Psychological Well-being. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 24(1), 47-58.
Hussain, D., & Bhushan, B. (2013). Posttraumatic growth experiences among Tibetan refugees:A qualitative investigation. Qualitative Research in Psychology, 10(2), 204-216.
Joseph, S. (2011). Religiosity and posttraumatic growth: A note concerning the problems of confounding in their measurement and the inclusion of religiosity within the definition of posttraumatic growth. Mental Health, Religion & Culture, 14(8), 843-845.
Joseph, S., & Linley, P. A. (2008). Psychological assessment of growth following adversity: A review. Trauma, recovery, and growth: Positive psychological perspectives on posttraumatic stress, 21-38.
Kroo, A., & Nagy, H. (2011). Posttraumatic growth among traumatized Somali refugees in Hungary. Journal of Loss and Trauma, 16(5), 440-458.
Lelorain, S., Bonnaud-Antignac, A., & Florin, A. (2010). Long term posttraumatic growth after breast cancer: prevalence, predictors and relationships with psychological health. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 17(1), 14-22.
Linley, P. A., & Joseph, S. (2004). Positive change following trauma and adversity: A review. Journal of traumatic stress, 17(1), 11-21.
McGinnis, C. K. (2011). Finding the silver lining: Posttraumatic growth after traumatic brain injury (Doctoral dissertation, CHESTNUT HILL COLLEGE).
Merecz, D., Waszkowska, M., & Wezyk, A. (2012). Psychological consequences of trauma in MVA perpetrators–Relationship between post-traumatic growth, PTSD symptoms and individual characteristics. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 15(5), 565-574.
Ozkal, F. & Arikan, Y. (2014). The opinions of patients and patients relatives on announcement of the cancer diagnosis to the patient. Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences [Online], 04, 179-183.
Pérez-San-Gregorio, M. Á., Martín-Rodríguez, A., Borda-Mas, M., Avargues-Navarro, M. L., Pérez-Bernal, J., & Gómez-Bravo, M. Á. (2017). Coping strategies in liver transplant recipients and caregivers according to patient posttraumatic growth. Frontiers in Psychology, 8.
Phillips, F., & Jones, B. L. (2014). Understanding the lived experience of Latino adolescent and young adult survivors of childhood cancer. Journal of Cancer Survivorship, 8(1), 39-48.
Ramos, C., & Leal, I. (2013). Posttraumatic growth in the aftermath of trauma: A literature review about related factors and application contexts. Psychology, Community & Health, 2(1), 43-54.
Ruf, M., Büchi, S., Moergeli, H., Zwahlen, R. A., & Jenewein, J. (2009). Positive personal changes in the aftermath of head and neck cancer diagnosis: a qualitative study in patients and their spouses. Head & neck, 31(4), 513-520.
Shakespeare-Finch, J., & Barrington, A. J. (2012). Behavioural changes add validity to the construct of posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress, 25(4), 433–439.
Shi, L., Yu, Y., Peng, L., Liu, B., Miao, Y., Li, M., & Lv, X. (2015). Posttraumatic growth in fresh medical cadets after military training and its influencing factors. Journal of Psychiatry, 18(3), 1-5.
Soo, H., & Sherman, K. A. (2015). Rumination, psychological distress and post‐traumatic growth in women diagnosed with breast cancer. PsychoOncology, 24(1), 70-79.
Strauss, A. and Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). " Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence". Psychological inquiry, 15(1), 1-18.
Tougas, A. M., Jutras, S., Bigras, M., & Tourigny, M. (2016). The potential role of benefit and burden finding in school engagement of young leukaemia survivors: an exploratory study. Child: care, health and development, 42(1), 68-75.
World Health Organization. (2015, February). Cancer Fact Sheet. Accessed on: 1st February 2015,
Yeung, N. C., & Lu, Q. (2017). Perceived Stress as a Mediator Between Social Support and Posttraumatic Growth Among Chinese American Breast Cancer Survivors. Cancer Nursing.
Zebrack, B., Kwak, M., Salsman, J., Cousino, M., Meeske, K., Aguilar, C., & Cole, S. (2015). The relationship between posttraumatic stress and posttraumatic growth among adolescent and young adult (AYA) cancer patients. PsychoOncology, 24(2), 162-168.