مقاله علمی - پژوهشی
مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزشِ تکلیف، درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خود نظم جوئی تحصیلی

کامران شیوندی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.22778.1552

چکیده
  این پژوهش با هدف آزمون رابطه علّی بین ارزش تکلیف، درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت تحصیلی، خود نظم جوئی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ریاضی صورت پذیرفت. بدین منظور از جامعه آماری پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای 560 نفر از دانش آموزان (267 نفر پسر و 293 نفردختر) از پایه سوم رشته ریاضی دبیرستان های شهر تهران در سال ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چند بعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی (مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی)

احمد خاکی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، صفحه 25-56

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.21328.1504

چکیده
  هدف پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل آموزش زوج‌درمانی بوم‌شناختی چندبعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی با تأکید بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع استقرایی بود.  جامعۀآماری این پژوهش را کلیۀ مشاورین وابسته به سازمان بهزیستی استان مرکزی تشکیل می‌دهند که حدودا 200 مشاور هستند. مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی کیفی رضایت شغلی سالمندان بر مبنای الگوی چند محوری شفیع آبادی و فرهنگ ایرانی - اسلامی

ابراهیم نعیمی؛ اعظم کلائی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، صفحه 57-81

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.7742

چکیده
  هدف: این پژوهش به منظور بررسی کیفی عوامل رضایت شغلی سالمندان با توجه به روایت شغلی (تجربه‌ی زیسته) آنها در فرهنگ ایرانی- اسلامی و بر اساس الگوی چندمحوری شفیع‌آبادی انجام گرفته است. روش: به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته، برای کسب اطلاعات عینی بود. به این ترتیب که با سالمندان پیرامون روایت شغلی آن‌ها و چگونگی رضایتمندی و یا عدم رضایتمندی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسمهای دفاعی افراد ناگوهیجان

محمدعلی بشارت؛ الهه حافظی؛ علی مقدم زاده

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، صفحه 83-106

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.23253.1566

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آشکار‌سازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم‌‌های دفاعی افراد ناگو‌هیجان بود. در این تحقیق شبه آزمایشی برای تعیین اثر بخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 130 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع ارشد و دکتری خوابگاه های دانشگاه تهران به شیوه نمونه گیری در ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین یک برنامه روانی- آموزشی بر اساس الگوی ستیر برای زوجین متعارض و اثربخشی آن در کاهش سبک مقابله ای ناکارآمد و احتمال وقوع طلاق

اصغر جعفری

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.23163.1564

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تدوین یک برنامه روانی- آموزشی برای زوجین متعارض و اثربخشی آن در کاهش سبک مقابله‌ای ناکارآمد و احتمال وقوع طلاق انجام شد. بر اساس مهارت‌های ارتباطی ستیر یک برنامه روانی- آموزشی تدوین شد که به روش گروه متمرکز، روایی محتوایی آن مطلوب بود. در یک طرح آزمایش پیش‌آزمون- پس‌آزمون و یک پیگیری 2 ماهه، اثربخشی آن بررسی شد. ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین و اثربخشی برنامه آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه‌های هشیاری و انتخاب بر جوانان

فاطمه سعیدیان؛ فریبرز باقری؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، صفحه 131-165

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.21772.1518

چکیده
  دوره جوانی بعنوان یک دوره پراهمیت در زندگی انسان و زمان تصمیم گیری‌های اساسی است و این تصمیمات عموما تاثیر بزرگی بر تمام زندگی فرد می گذارد. در این پژوهش، هدف تدوین آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه های هشیاری و انتخاب و سپس بررسی اثربخشی این برنامه بر افزایش خودمدیریتی جوانان شهر تهران است و فرض بر این است که آموزش خودمدیریتی با ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران بر اساس سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار

سودابه میر صادقی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، صفحه 131-194

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.22054.1530

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران مبتنی بر سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس- اجبار بود. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی-پیش‌بینی است. جامعه آماری از سه گروه مادران، دارای کودک مبتلا به اختلال‌های اضطراب جدایی، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تحول همدلی، اختلالات درونی‌سازی و برونی‌سازی در دانش آموزان دختر و پسر 5 تا 11 سال

زینب خانجانی؛ جعفر بهادری خسروشاهی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.22576.1544

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تحول همدلی، اختلالات درونی‌سازی و برونی‌سازی در دانش‌آموزان دختر و پسر 5 تا 11 سال بود.روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است.جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کودکان سنین 5 تا 11 سال شهر تبریز بودند که به این منظور 150 نفر از دختران و پسران سنین 11- 5 سال پیش‌دبستانی و دبستانی شهرستان تبریز با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
چگونگی وضعیت شاخص های تمایزیافتگی در خانواده های تهرانی

خدابخش احمدی؛ فرشته پاک نژاد

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، صفحه 219-239

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.21790.1520

چکیده
  تمایزیافتگی اعضای خانواده، یک شاخص کلیدی عملکرد خانواده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت شاخص‌های تمایزیافتگی در خانواده‌های تهرانی انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته بود که با به کار بستن روش کیفی راهبرد اکتشافی زنجیره‌ای و رویکرد پدیدارشناختی و روش کمی همبستگی اجرا گردید. در این تحقیق که در سال 1395 انجام شد، ابتدا ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه ی کیفیت خواب، شیوه های حل مسئله و سرسختی روانشناختی در دانشجویان

حدیث حیدری راد؛ سجاد علمردانی صومعه؛ منیژه اسمعیلی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، صفحه 241-260

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.22941.1555

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسۀ کیفیت خواب، شیوه­های حل مسئله و سرسختی روانشناختی در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام گرفت. روش پژوهش علی- مقایسه­ای بود. جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل دادند. از میان این جامعة آماری 30 نفر آزمودنی به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب و ...  بیشتر