دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تیر 1396، صفحه 1-250