مقاله علمی - پژوهشی
تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

محمد رضا فلسفی نژاد؛ محسن عزیزی ابرقوئی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 24 ، دی 1394، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4419

چکیده
  هدف پژوهش حاضرتدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی و کمال‌گرایی ناسازگارانه و با نقش میانجی‌گری خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش، عبارت از کلیه دانشجویان دوره‌ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، و گروه نمونه تحقیق 493 (139 پسر، و 354 دختر) دانشجوی دوره‌ی کارشناسی بود که به صورت ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند

الهام فتحی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ منیژه دانشپور

دوره 6، شماره 24 ، دی 1394، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4425

چکیده
  چکیدههدف و زمینه : حل تعارض سازنده می تواند منجر به نتایجی همچون رضایت زناشویی، تقویت رابطه و بهزیستی گردد. هدف این مطالعه کاوش حوزه های تعارض زوجین رضایتمند ایرانی و راهبردهای حل تعارض این زوجین است.روش:10 زوج رضایتمند ایرانی در این پژوهش شرکت کردند، آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه‌گیری تا زمان رسیدن ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد

محمد ثناگویی زاده؛ عذری اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ ر ضوان السادات جزایری

دوره 6، شماره 24 ، دی 1394، صفحه 55-80

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4420

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی است. به این منظور از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. بنابراین از مطالعه منابع و متون دینی و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده گردید. نمونه گیری به روش نظری انجام شد. داده ها از طریق مطالعه منابع و مصاحبه با کارشناسان و یادداشت های فنی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

زهره ملایی؛ فریبا خوشبخت؛ محمدحسن کریمی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1394، صفحه 81-109

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4424

چکیده
  این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب (کیفی-کمی)انجام گرفت. گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق‌ساخته در نمونه مشاوران مدارس مقطع متوسطه شهر شیراز ( با روش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش باورهای ارتباطی و معنوی در خرسندی زناشویی؛ ارائه یک مدل فرضی

محمدسجاد صیدی؛ علی محمد نظری؛ محمد ابراهیمی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1394، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4421

چکیده
  چکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش بینی کنندههای خرسندی زناشویی، از بین باورهای معنوی و ارتباطی، کیفیت ارتباط و متغیرهای جمعیت شناختی (سن، سطح تحصیلات، جنسیت) انجام گرفت.روش: این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. برای جمع آوری دادهها؛ تعداد 358 نفر از متأهلین شهرستان مریوان به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر کاهش تهاجم و کینه‌توزی دانش آموزان پسردبیرستانی

محسن محمدی؛ ریحانه طالبی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1394، صفحه 131-143

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4422

چکیده
  مقدمه: پرخاشگری یکی از مشکلات مهم دوره نوجوانی است که همه‌ی ابعاد رشد و سلامت نوجوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیامدهای منفی همچون تصویر ذهنی منفی در میان همسالان و آموزگاران، طرد از سوی همسالان، افت تحصیلی، مصرف مواد، مشکلات ارتباطی با خانواده و بزهکاری را در پی دارد. هدف: لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه‌ی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه خودافشاسازی، صمیمیت و پردازش هیجانی در زنان متاهل مبتلا به فوبی اجتماعی و زنان سالم

فرشته پورمحسنی کلوری؛ ژیلا شیرزاد

دوره 6، شماره 24 ، دی 1394، صفحه 145-163

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4423

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه خود افشاسازی، صمیمیت و پردازش هیجانی در زنان متأهل مبتلا به فوبی اجتماعی و زنان سالم بود. پژوهش حاضر یک طرح علی مقایسه‌ای است و جامعه آماری آن شامل تمامی زنان متاهل ساکن در شهر اردبیل بودند که به مراکز مشاوره شهر اردبیل مراجعه و تشخیص اختلال فوبی اجتماعی دریافت نموده بودند. از میان این زنان، 40 زن مبتلا به فوبی اجتماعی ...  بیشتر