دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، دی 1394، صفحه 1-150 

مقاله علمی - پژوهشی

تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

صفحه 1-27

10.22054/qccpc.2015.4419

محمد رضا فلسفی نژاد؛ محسن عزیزی ابرقوئی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ فریبرز درتاج


حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند

صفحه 29-54

10.22054/qccpc.2015.4425

الهام فتحی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ منیژه دانشپور