دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، مهر 1394، صفحه 1-150 
بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان

صفحه 139-162

10.22054/qccpc.2015.4270

سارا پارسافر؛ کورش نامداری؛ سید اسماعیل هاشمی؛ حسینعلی مهرابی