مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص)، بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال

موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی؛ سیدصدرالدین شریعتی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1394، صفحه 21-44

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4268

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص).بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال می باشد.روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمام خانواده های دارای فرزندان 5 تا 6 سال منطقه ی 1500 خانواری کشتارگاه از شهرستان شاهیندژ می باشد که با استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه‌ی بین نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهایی

آتوسا کلانترهرمزی؛ اوین کانی سانانی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1394، صفحه 45-67

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4269

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین احساس تنهایی و نگرش نسبت به پدر در بین نوجوانان بر پایۀ روش همبستگی انجام گرفت. فرض اساسی این پژوهش آن است که نوع نگرش نوجوان به پدر پیش‌بین احساس تنهایی است. نمونۀ این پژوهش را 235 دانش‌آموز دبیرستانی‌ (131 دختر و 104 پسر) تشکیل می‌دهند که به روش تصادفی خوشه‌ای از بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان مریوان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثر بخشی الگوی چند محوری انتخاب شفیع آبادی بر مدیریت تعارض پرسنل منطقه1عملیاتی انتقال گاز

مرجان رضوی قهفرخی؛ کاترین فکری

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1394، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4273

چکیده
  هدف از این پژوهش ، تبیین اثر بخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی بر مدیریت تعارض پرسنل منطقه1عملیاتی انتقال گاز بود . روش پژوهش ، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماری کلیه پرسنل منطقه یک عملیاتی انتقال گاز بود . از بین بخش های مختلف ابتدا دو بخش انتخاب و پرسشنامه مدیریت تعارض ایزدی و مهراد(1390) اجرا ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
«اثربخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج بر رشد فردی دختران مجرد»

یاسمن جمشیدیان نائینی؛ فلورا یونسی؛ زهرا قادری

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1394، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4271

چکیده
  هدف این تحقیق تبیین اثربخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج بر ملاک‌های همسرگزینی و رشد فردی دختران مجرد بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند یا در دسترس استفاده شده و افراد به صورت تصادفی ساده در دو گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان

سارا پارسافر؛ کورش نامداری؛ سید اسماعیل هاشمی؛ حسینعلی مهرابی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1394، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4270

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخت.روش: طرح این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان بودند که 200 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل ...  بیشتر