نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور تهران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه خود افشاسازی، صمیمیت و پردازش هیجانی در زنان متأهل مبتلا به فوبی اجتماعی و زنان سالم بود. پژوهش حاضر یک طرح علی مقایسه‌ای است و جامعه آماری آن شامل تمامی زنان متاهل ساکن در شهر اردبیل بودند که به مراکز مشاوره شهر اردبیل مراجعه و تشخیص اختلال فوبی اجتماعی دریافت نموده بودند. از میان این زنان، 40 زن مبتلا به فوبی اجتماعی به روش نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب شدند؛ گروه بهنجار نیز 40 نفر بودند که از میان زنان متاهل ساکن اردبیل به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در متغیرهای جایگاه اجتماعی-اقتصادی، سطح تحصیلات و مدت تاهل با گروه زنان مبتلا به فوبی اجتماعی همتا شدند. سپس هر دو گروه به مقیاس فوبی اجتماعی کانور و همکاران، مقیاس خود افشاسازی، مقیاس صمیمیت و مقیاس پردازش هیجانی پاسخ دادند. داده‌هابا استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که خود افشاسازی و صمیمیت در زنان متأهل مبتلابه فوبی اجتماعی در مقایسه با زنان سالم بطور معناداری کمتر است و پردازش هیجانی در زنان متأهل مبتلا به فوبی اجتماعی در مقایسه با گروه سالم بیشتر است. این پژوهش می‌تواند درزمینه پیشگیری، درمان و ارائه خدمات مشاوره‌ای به زنان مبتلا به فوبی اجتماعی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of self-disclosure, intimacy and emotional processing in female with and without social phobia

نویسندگان [English]

  • fereshteh por mohseni 1
  • gila shirzad 2

چکیده [English]

The objective of this study is the comparison of self-disclosure, intimacy and emotional processing in female with and without social phobia. The method of study was causal-comparison. The population was all women married in Ardebil city that referred to Ardebil’s counseling center and had received a diagnosis of social phobia. From among these girls, 40 were selected by accessible sampling. 40 normal subjects were among married women who work in Ardebil Azad University. Female with and without social phobia matched in education, age and duration of marred. Both groups completed the social phobia Scale, self-disclosure Scale, intimacy Scale and emotional processing Scale Data analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed self-disclosure and intimacy in female with social phobia lower than female without social phobia. Also female with social phobia compared to normal female had higher emotional processing. This research can be useful in prevent, treatment and counseling services to women with social phobia

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional processing
  • self-disclosure
  • married female
  • Intimacy
  • social phobia