نقش باورهای ارتباطی و معنوی در خرسندی زناشویی؛ ارائه یک مدل فرضی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

3 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش بینی کنندههای خرسندی زناشویی، از بین باورهای معنوی و ارتباطی، کیفیت ارتباط و متغیرهای جمعیت شناختی (سن، سطح تحصیلات، جنسیت) انجام گرفت.
روش: این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. برای جمع آوری دادهها؛ تعداد 358 نفر از متأهلین شهرستان مریوان به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: سیاهه باورهای ارتباطی (RBI)، مقیاس تقدس ازدواج، مقیاس ارتباط در خانواد (FCS)، و ابزار خرسندی زناشویی (MHM). برای تحلیل دادهها از از رگرسیون پسرو و تحلیل مسیر استفاده شد.
یافتهها: نتایج حاصل از تحلیل داده نشان داد که باور به تقدس ازدواج، مخرب بودن مخالفت و عدم تغییر همسر به طور مستقیم و غیر مستقیم؛ کمال گرایی جنسی و ذهن خوانی به طور غیر مستقیم (با واسطه گری کیفیت ارتباط و سن) توانستند خرسندی زناشویی را پیش بینی کنند.
نتیجه گیری: باور به مقدس و الهی بودن ازدواج از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر خرسندی زناشویی است، و این در حالی است که باورهای نامعقول ارتباطی بشدت اثر مخربی بر آن دارند. کیفیت ارتباط و سن نیز در این میان نقشی واسطهای ایفا میکنند.
کلیدواژهها: خرسندی زناشویی، باورهای ارتباطی، کیفیت ارتباط، باور به تقدس ازدواج.. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of communication and spiritual beliefs in marital happiness

نویسندگان [English]

  • mohamad sajjad Seydi 1
  • a n 2
  • m e 3
چکیده [English]

Abstract :

Background and Aim: The purpose of this research was to determine among the spiritual and relational beliefs, and demographic variables (age, education, gender), which they predict marital happiness.
Materials and Methods: 358 in Marivan participated in the study. They were selected through a Convenience Sampling. They answered Relationship Beliefs inventory (RBI), sanctification of marriage scale, Family communication Scale (FCS) and Marital Happiness Measure (MHM). After data collecting, the backward regression analysis was used to test the research hypotheses.
Results: The results of the analysis showed Belief in the sanctity of marriage, disagreement is destructive, partners cannot change, directly and indirectly, and sexual perfectionism and mindreading were able to predict the marital satisfaction indirectly
Conclusion: Belief in the sanctity of marriage is the most important factor influencing the marital happiness. Irrational beliefs have a very detrimental effect on marital happiness. Quality of communication and age also have a mediating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital happiness
  • relational beliefs
  • sanctification of marriage
  • quality of communication