نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی است. به این منظور از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. بنابراین از مطالعه منابع و متون دینی و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده گردید. نمونه گیری به روش نظری انجام شد. داده ها از طریق مطالعه منابع و مصاحبه با کارشناسان و یادداشت های فنی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از کد گذاری باز،کد گذاری محوری و کد گذاری گزینشی مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع تعداد 65 گزاره مفهومی استخراج گردید. سپس گزاره های مفهومی با توجه به ماهیت مشترک در مقولات کلی تر طبقه بندی شدند و 10 مقوله کلی به دست آمد. براساس پارادایم کدگذاری محوری الگوی تجسمی ابعاد کارکرد خانواده در ترسیم و در مرحله کدگذاری گزینشی نظریه میانی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان داد مقوله هسته ای تعالی خانواده است که ابعاد نقش ها و وظایف، ارتباطات، حریم ها و رفتار به عنوان شرایط علی می تواند عامل تعالی خانواده باشد، تعالی خانواده تحت تأثیر دو بعد تقویت و کنترل قرار می گیرد به گونه ای که بعد کنترل مانع آسیب به خانواده شده و بعد تقویت زمینه تقویت سایر ابعاد را فراهم می سازد. تعامل تعالی خانواده با سایر ابعاد باعث می شود انسان در درون خانواده به تعالی و رشد فردی برسد. براساس یافته های پژوهش الگوی نظری مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی تدوین می شود که می توان براساس آن خانواده را ارزیابی، آسیب شناسی و درمان نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of the Influencing Factors in the Process Family Counseling based on Islamic orientation

چکیده [English]

The purpose of this qualitative grounded theory research was to identify the influencing factors in the process family counseling based on Islamic orientation. So was used by the study of religious texts, including the Koran and the infallible traditions and deep semi-structured interviews with experts. Data were collected through the study of sources and interviews with experts and technical notes. Data analysis was conducted using the grounded theory process of open coding, axial coding, and selective coding. Applying open coding, conceptual reports were categorized in ten abstract categories and then, the process pattern of family counseling based on Islamic orientation was outlined based on the visual axial coding paradigm. The results show that Family Excellence was core category and roles, responsibilities, communication, privacy and behavior of dimensions as the causal condition of family excellence. Family Excellence affected by both strengthened and monitored aspects in a manner that prevents damage and then provide reinforcement to strengthen other aspects. Interaction family excellence with other aspects reach the human to excellence and personal growth in the family. Based on research findings the theoretical model of family counseling with Islamic orientation was developed which can be on the basis of theory assessed, pathology and treatment family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Function
  • Family
  • Family Counseling
  • Islamic
  • Grounded Theory