مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش الگوی چندمحوری شفیع‌آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی

اشرف السادات شریفی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ مهدی زارع بهرام آبادی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1394، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4186

چکیده
    بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی راهبردهای توانمندسازی مبتنی بر بازسازی شناختی - رفتاری برتقویت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران

زهرا نیلی احمد آبادی؛ خدیجه آرین؛ اسماعیل سعدی پور

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1394، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4187

چکیده
    بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تبیین مدل نظری برای سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و خود متمایزسازی زوجین

آزاد قربانی؛ احمد امانی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1394، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4188

چکیده
  سبک‌های فرزندپروری می‌تواند پیش‌بینی‌کننده طرحواره‌های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی باشد. شناخت متغیرهایی که بر سبک فرزندپروری والدین تأثیر می گذارد، بسیار مهم است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل نظری سبک‌های فرزندپروری، سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعۀ پژوهش همۀ معلمان دارای فرزند ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها

موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1394، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4189

چکیده
  هدف: کیفیت پژوهش علمی از یکسو به هدف پژوهش، مفروضه های آن، انتخاب روش مناسب و رعایت اصول تحقیق علمی و از سوی دیگر، پژوهش علمی در صورتی از کیفیت برخوردار است که پژوهشگر در فرآیند تدوین و اجرای طرح تحقیق مسئولیت‌های خود را نسبت به اخلاق تحقیق درک کرده و اصول آن را رعایت کرده باشد. این پژوهش با هدف بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد ...  بیشتر