نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 عضو هیات علمی

چکیده

این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب (کیفی-کمی)انجام گرفت. گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق‌ساخته در نمونه مشاوران مدارس مقطع متوسطه شهر شیراز ( با روش نمونه گیری تصادفی ساده ) انجام گرفت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از تحلیل واریانس اندازه‌گیری-های مکرر، آزمون تی‌تست برای گروه‌های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که مشاوران جذب دانش‌آموز، جلب اعتماد او، توجه به شرایط مراجع، برقراری ارتباط کلامی، واقع-نگری، توجه به نیاز مراجع، خلق نیکو، سرزنش نکردن، صداقت، انگیزه‌بخشی، عدم قضاوت ارزشی، ارائه پیامدهای مثبت و مطلوب، القای توانایی‌های شخصیتی به فرد، عدم سوء استفاده از مراجع و تعهد، برقراری ارتباط غیرکلامی و داشتن فضای خصوصی را از جمله نکات و مواردی می‌دانند که در رابطه با دانش‌آموزان باید رعایت شود. آنان برقراری مساوات، اولویت-بندی مراجعان بر اساس مشکل، ارائه خدمات مدبرانه (تشخیص افراد دارای مشکل در مدارس از طرف مشاور) به دانش‌آموز را در اولویت قرار داده‌اند. همچنین رازداری را یکی از مهم‌ترین اصول اخلاق حرفه‌ای عنوان کردند. .نتایج کمی پژوهش،نیز نشان داد بالاترین میانگین بعد غالب اخلاق حرفه‌ای مشاوران، عدم آسیب‌رسانی می‌باشد. همچنین بین برخی ویژگی های دموگرافیک و ابعاد اخلاق حرفه ای رابطه وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding of Professional Ethics from High School Counselors Perspective

نویسنده [English]

  • fariba khoshbakht 2

چکیده [English]

The aim of this study from the perspective of professional ethics counselors in secondary schools is the qualitative research paradigm using dominant low models. Collecting data on the qualitative part, was done by the method of in-depth interviews in which the subjects were selected by the purposeful method. Data collection in the quantitative part was done using questionnaire of professional ethics consultants that made based on theoretical principles in professional ethics and constitution of psychology organization, in the sample of school counselors in high school. For data analysis of the qualitative part, the inductive content analysis was used and for the quantitative part, methods of Repeated Measure Analysis of Variance, T-test for independent groups and Pearson correlation coefficient were used.
Results showed that advisors for absorbing students consider that the points and tips of gaining the trust of students, paying attention to condition of clients, communicating verbally, being realistic, paying attention to the client needs, creating a virtuous behavior, not reproaching, honesty, giving motivation, no value judgments, providing positive outcomes, offering character's strengths, no abuse of clients, nonverbal communication, and having private spaces, must be followed. . Quantitative results of the study were analyzed using SPSS software. The results show that the highest average of post-dominant professional ethics of the consultants is lack of harm. Also, there is a significant positive correlation between age, honesty and equality. In addition, there is a significant difference between gender and dimension of professional ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional ethics
  • School counselors
  • High school