تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیِت علمی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران

3 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران

4 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضرتدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی و کمال‌گرایی ناسازگارانه و با نقش میانجی‌گری خودکارآمدی در دانشجویان دوره کارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش، عبارت از کلیه دانشجویان دوره‌ی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، و گروه نمونه تحقیق 493 (139 پسر، و 354 دختر) دانشجوی دوره‌ی کارشناسی بود که به صورت تصادفی از جامعه آماری مورد نظر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان(2002)، حمایت اجتماعی ملکی، دمارای و الیوت(2000)، کمال‌گرایی استابر(2007) و خودکارآمدی عمومی شرر(1982) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، به روش تحلیل مسیر نشان داد که حمایت همکلاسان و کمال‌گرایی ناسازگارانه هم به صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم(از طریق خودکارآمدی) فرسودگی تحصیلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. به‌طور کلی سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم مدل و درصد واریانس تبیین‌شده فرسودگی تحصیلی در مدل برابر با 27/ بود. تمامی شاخص‌های تعیین اعتبار مدل شامل شاخص هنجار شده مجذور کای، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته، شاخص برازندگی هنجار شده، شاخص برازندگی تطبیقی، شاخص توکر-لویس و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب حکایت از مناسبت و کفایت مدل نهایی داشت. تبیین های مربوط به فرضیات و تلویحات نتایج به‌منظور مقابله با فرسودگی تحصیلی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a causal model of academic burnout among BA students: The mediating role of self-efficacy

نویسنده [English]

  • Mohsen Azizi Abarghuei 2
1 academic staff, allameh Tabatabae'i University
چکیده [English]

abstract

The aim of this study was to develop a causal model of academic burnout based on social support and maladaptive perfectionism, considering the mediating role of self-efficacy among BA students of Shahid Chamran University of Ahvaz. A number of 493 students (139 male and 354 female) were chosen through cluster sampling method, firstly and then, relative stratified sampling method. To collect the data, Maslach burnout inventory-student survey (2002), Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS) of Malecki, Demaray, and Elliott (2000), Stober scale of perfectionism(2007) and Sherer self-efficacy scale(1982) were utilized. Path analyses showed that classmate support and maladaptive perfectionism had both direct and indirect effects on academic burnout (considering self-efficacy as mediator). The explained variance of academic burnout in model was 0.27, totally. All model fit indices were at ok fit and showed the fitness of model. Implications for coping with academic burnout are discussed in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic burnout
  • self-efficacy
  • social support
  • Maladaptive perfectionism