اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر کاهش تهاجم و کینه‌توزی دانش آموزان پسردبیرستانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: پرخاشگری یکی از مشکلات مهم دوره نوجوانی است که همه‌ی ابعاد رشد و سلامت نوجوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیامدهای منفی همچون تصویر ذهنی منفی در میان همسالان و آموزگاران، طرد از سوی همسالان، افت تحصیلی، مصرف مواد، مشکلات ارتباطی با خانواده و بزهکاری را در پی دارد. هدف: لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه‌ی گشتالت درمانی بر کاهش تهاجم و کینه‌توزی دانش آموزان پسر دوره دبیرستان صورت گرفت. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه پرخاشگریAGQ، ۲۴ نفر از دانش‌آموزان انتخاب و به‌صورت تصادفی در ۲ گروه آزمایش (12نفر) و کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. ۸ جلسه گشتالت درمانی گروهی بافاصله زمانی یک هفته برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. یافته‌ها: پردازش داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس انجام گرفت که نتایج نشان داد بین گروه‌های موردمطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. (p<۰/۵) نتیجه‌گیری: مشاوره‌ی گروهی به شیوه‌ی گشتالت درمانی بر کاهش تهاجم و کینه‌توزی مؤثر بوده است.
واژگان کلیدی: گشتالت درمانی گروهی، تهاجم، کینه‌توزی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effectiveness of gestalt group therapy on reducing invasion and malic of high school boys

نویسندگان [English]

  • mohsen mohammadi 1
  • rihaneh talebi 2
1 allame tabatabaee
چکیده [English]

The present research has been done with the aim of examining the effect of Group consultation as therapy gestalt on the reduction of malice and invasion of high school boy students. The sample consisted of 24 boy students of first, second and third grade in high school. The Method was using aggressiveness AGQ questionnaire. So that 12 people were placed in test group and 12 people were placed in control group. Then 8 sessions of therapy gestalt for 120 minutes were performed for test group with a time span of one week and the control group remained waiting after performing the pre-test. After the intervention program and performing post-test for both test group and control group, the data of the survey was processed by using descriptive statistics and variance analysis. The results showed that gestalt group therapy is effective on the reduction of malice (f=67.707) and invasion (f=37.862).
Keywords: gestalt group therapy, invasion, malice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Invasion
  • Malice
  • gestalt therapy