دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، دی 1392، صفحه 1-156 

مقاله علمی - پژوهشی

1. بررسی ارتباط ابعاد شخصیتی با امید به زندگی در افراد مبتلا به HIV

صفحه 1-14

فریده حسین ثابت؛ متین فائزی پو


2. اثربخشی روش آموزش حل مسأله بر رضایت زناشویی و نیمرخ روانی زوجین شهرستان بروجن

صفحه 15-31

اسماعیل پاکروان؛ سید عباس حقایق؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ حسین مولوی


3. اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان

صفحه 33-51

یحیی میان بندی؛ محمد ارقبایی؛ مهدی فتحی؛ ابراهیم علیزاده موسوی


5. بررسی رابطه میان تمایزیافتگی‌خود و سبک‌های عشق‌ورزی

صفحه 69-84

سونه قناعت باجگیرانی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ فرزانه ظریف