مقاله علمی - پژوهشی
بررسی ارتباط ابعاد شخصیتی با امید به زندگی در افراد مبتلا به HIV

فریده حسین ثابت؛ متین فائزی پو

دوره 4، شماره 16 ، دی 1392، صفحه 1-14

چکیده
  مقدمه: ایدز یکی از بیماری‏های مزمن و ناتوان کننده عفونی می‏باشد. پژوهش‏های پیشین نشان می‏دهد که ناامیدی در نسبت بالایی از بیماران مبتلا به HIV وجود دارد. دریافت برچسب رسوایی و باور اشتباهی که آلودگی را برابر مرگ می‏داند، می‏تواند به کاهش امید در این افراد دامن بزند. شناسایی ویژگی‎‏‏های شخصیتی و میزان امیدواری افراد مبتلا ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی روش آموزش حل مسأله بر رضایت زناشویی و نیمرخ روانی زوجین شهرستان بروجن

اسماعیل پاکروان؛ سید عباس حقایق؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ حسین مولوی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1392، صفحه 15-31

چکیده
  هدف از انجام‌این پژوهش بررسی اثر بخشی روش آموزش حل مسئله بررضایت زناشویی و نیمرخ روانشناختی زوجین شهرستان بروجن بود. بدین منظور 30 زوج از مراجعه کنندگان کلینیک روانشناختی اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجین انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(15 زوج) و گروه کنترل (15 زوج) قرار گرفتند. مداخله درمانی طی 8 جلسه هفتگی براساس مدل درمانی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان

یحیی میان بندی؛ محمد ارقبایی؛ مهدی فتحی؛ ابراهیم علیزاده موسوی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1392، صفحه 33-51

چکیده
  مقدمه و هدف: درعصر حاضر میانگین سن افراد جامعه به دلیل پیشرفت جوامع روز به روز در حال افزایش است و در آینده‏ای نه چندان دور با جمعیتی مواجه خواهیم بود که از میانگین سنی بالایی برخوردار خواهند بود و اغلب درتعامل و سازش با محیط اطراف خود دچار مشکل خواهند شد. مداخلات درمانی زیادی برای بهبود دردها و کاهش مشکلات سالمندان و به جهت افزایش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر

یوسف اعظمی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ احمد چوپان

دوره 4، شماره 16 ، دی 1392، صفحه 53-68

چکیده
  مقدمه: سطح پایین تنظیم هیجانی که ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجان‌ها و مدیریت آن‌هاست، در شروع مصرف مواد نقش دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع طرح‌های شبه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون – پس آزمون با ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی رابطه میان تمایزیافتگی‌خود و سبک‌های عشق‌ورزی

سونه قناعت باجگیرانی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ فرزانه ظریف

دوره 4، شماره 16 ، دی 1392، صفحه 69-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان تمایزیافتگی با سبک‏های عشق­ورزی و همچنین مقایسه سبک­های عشق­ورزی و سطوح تمایزیافتگی زنان و مردان متاهل شهر مشهد بود. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر 120 نفر از افراد متاهل  شهر مشهد که به صورت نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شده بودند مورد آزمون قرار گرفتند. برای سنجش تمایزیافتگی از پرسشنامۀ تمایزیافتگی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی مدل علی رضایت جنسی بر اساس متغیرهای کیفیت زناشویی، رضایت از رابطه، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و دفعات آمیزش در دانشجویان زن متأهل بندرعباس

سهیلا قیصری؛ نادر کریمیان

دوره 4، شماره 16 ، دی 1392، صفحه 85-106

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف تدوین یک مدل علی رضایت جنسی براساس متغیرهای رضایت از رابطه، کیفیت زناشویی، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و فراوانی آمیزش در میان دانشجویان زن متاهل انجام شد. روش: جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیۀ دانشجویان زن متاهل دانشگاه‏های بندرعباسدر سالتحصیلی 93-92 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان

فریبا سهیلی؛ آتوسا کلانترهرمزی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1392، صفحه 108-130

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان است. جامعۀ پژوهش دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‏های شهرستان سنندج در سال تحصیلی 92-1391 بود که از این جامعه240 دانش آموز (120 دختر و120 پسر) به صورت تصادفی و با نمونه گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با روش همبستگی است. ابزارهای ...  بیشتر