بررسی مدل علی رضایت جنسی بر اساس متغیرهای کیفیت زناشویی، رضایت از رابطه، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و دفعات آمیزش در دانشجویان زن متأهل بندرعباس

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان

2 دانشجوی دکترای مشاوره خانواده، پژوهشکده آموزش و پرورش کردستان

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف تدوین یک مدل علی رضایت جنسی براساس متغیرهای رضایت از رابطه، کیفیت زناشویی، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و فراوانی آمیزش در میان دانشجویان زن متاهل انجام شد. روش: جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیۀ دانشجویان زن متاهل دانشگاه‏های بندرعباسدر سالتحصیلی 93-92 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ، تعداد 115 نفر انتخاب شدند و داده‏ها از طریق پرسشنامه‏های رضایت جنسی پینی، احقاق جنسی هالبرت، کیفیت زناشویی شه، اضطراب ارتباط جنسی دیویس و همکاران، رضایت از رابطه برنز و سایرس و مقیاس فراوانی رابطه جنسی جمع آوری شد. برای تحلیل داده‏ها از روش تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته‏ها: براساس نتایج بدست آمده مدل معنی داری به دست آمد و متغیرهای دفعات آمیزش جنسی و تعاملات جنسی و ابراز نیازها به عنوان متغیرهای میانجی که قادر به پیش بینی رضایت جنسی می‏باشند عمل کردند. سایر متغیرها با وجود داشتن همبستگی با رضایت جنسی قادر به پیش بینی نبودند. نتیجه گیری: همان طور که مطالعه حاضر نشان می‏دهد داشتن تعاملات کلامی جنسی و ابراز نیازها و خواسته‏ها از همسر، به طور مستقیم و غیرمستقیم رضایت جنسی را افزایش می‏دهد، بنابراین لازم است در این زمینه فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A causal model based on relationship satisfaction, sexual satisfaction, marital quality, anxiety of sexual relationship, sexual assertiveness, and the frequency of intercourse in female maried students of Bandarabbas

نویسندگان [English]

  • S Gheisari 1
  • N Karimian 2
1 MA. Hormozgan University
2 PhD. , Kordestan University
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to develop a causal model based on relationship satisfaction, sexual satisfaction, marital quality, anxiety of sexual intercourse, sexual assertiveness, and the frequency of intercourse. Method: The present study is a description of the coherence studies style.The population was the female married students of the Universities of Bandraabbas in academic year of 92-93. 115 people were selected via multi clustered method. The data was gathered through questionnaires of sexual satisfaction, Halbert sexual assertiveness, marital quality, anxiety of sexual relationship, Burns & Sayers relationship satisfaction and sex frequency scale. For data analysis, path analysis and Pearson's correlation coefficient was used. Results: Based on the results was obtained a meaningful Model. Frequency of sexual intercourse, sexual interactions and expression of needs performed as mediators which were able to predict sexual satisfaction. Despite other variables had a relationship with sexual satisfaction but were unable to prediction. Conclusions: Based on present study having the sexual verbal interactions and expression of sexual needs and desires to spouse, increase sexual satisfaction directly and indirectly. Then this subject’s shoud be counsidered in cultural programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Satisfaction
  • sexual assertiveness
  • marital quality
  • frequency of intercourse
  • anxiety of sexual relationship
  • relationship satisfaction
  • path analysis