بررسی ارتباط ابعاد شخصیتی با امید به زندگی در افراد مبتلا به HIV

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی و عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: ایدز یکی از بیماری‏های مزمن و ناتوان کننده عفونی می‏باشد. پژوهش‏های پیشین نشان می‏دهد که ناامیدی در نسبت بالایی از بیماران مبتلا به HIV وجود دارد. دریافت برچسب رسوایی و باور اشتباهی که آلودگی را برابر مرگ می‏داند، می‏تواند به کاهش امید در این افراد دامن بزند. شناسایی ویژگی‎‏‏های شخصیتی و میزان امیدواری افراد مبتلا به این بیماری خدمات رسانی به آنان را بهبود می‏بخشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ ویژگی‎‏‏های شخصیتی و امید به زندگی در افراد مبتلا به HIV می‏باشد.
روش: نمونه این تحقیق ۴۲ نفر مبتلا به این بیماری هستند. که به روش نمومنه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسش نامه‏ی امیدواری اشنایدر و مقیاس پنج عاملی شخصیت (NEO-PI-R) کاستا و مک کری برای سنجش متغیر‏ها استفاده شدند و جهت تحلیل داده‏ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.
نتایج: تحلیل داده‏ها نشان داد که بین روان رنجورخویی و امید به زندگی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد، و فقط براساس همین بعد امید به زندگی به طور مستقل پیش بینی می‏شود. بین بعد برون گرایی و امید به زندگی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد اما به طور مستقل نمی‏توانند میزان امید را پیش بینی نمایند.
بحث و نتیجه گیری: تنها بعد روان جور خویی به طور مستقل امید را در افراد مبتلا به HIV پیش بینی می‏کند. افراد روان رنجور، مضطرب، افسرده، تنیده و غیر منطقی هستند و مستعد احساس گناه می باشند. افراد مبتلا به  HIVبا صفات روان رنجورخویی، امیدواری کمی در زندگی دارند، و نمرات بالا در این بعد کاهش امید به زندگی را تبیین می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation of Personality Characters and Hope in HIV- Positive Patients

نویسندگان [English]

  • F Hosseinsabet 1
  • M Fayezipour 2
چکیده [English]

Objectives: AIDS is a debilitating chronic infectious disease. Identification of personality characters and hope of HIV- positive patients impacts the improvement of health services. The aim of this research was to evaluate the correlation between the personality characters and hope in HIV- positive patients.
Method: Some 42 HIV-positive patients with available sampling method were selected. Hope questionnaire and NEO-PI-R scale were used for evaluation of personality characters and hope. Data analysis was done via Pearson and multivariate regression analysis.
Results: Data analysis showed independent negative correlation between neuroticism and hope and positive dependent correlation between extroversion and hope.
Conclusion: Only neuroticism can independently predict hope in HIV-positive patients. Neurotic persons are depressive, anxious, irrational, stressful, with guilt feeling. So HIV positive patients with high neuroticism score probably have low hope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality characters
  • Hope
  • HIV