نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روان شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 - دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: سطح پایین تنظیم هیجانی که ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجان‌ها و مدیریت آن‌هاست، در شروع مصرف مواد نقش دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع طرح‌های شبه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه معتادانی که در سال 92-1391 به کلینیک‌های ترک اعتیاد شهرستان مریوان مراجعه کرده‌اند تشکیل می‌دهند. تعداد 30 نفر از افراد وابسته به مواد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با همین روش در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها:به طور کلی، نتایج نشان دادند که آموزش تنظیم هیجان براساس مدل گراس می­تواند علائم خشم را در افراد وابسته به مواد کاهش دهد (001/0>P).
نتیجه گیری:دشواری در تنظیم هیجان­ها یکی از مشکلات افراد سوء مصرف کننده مواد است و آموزش نحوه ابراز و مدیریت هیجانات به این افراد می­تواند در کاهش مشکلات آنها مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Emotion Regulation Based on Gross Model on Reducing Anger in Drug-Dependent People

نویسندگان [English]

  • Y Aazami 1
  • F Sohrabi 2
  • A Borjali 3
  • h Chopan 4

1 MA. , Allameh Tabataba’ei University

2 . Assistant professor, Allameh Tabataba’ei University

3 Assistant professor, Allameh Tabataba’ei University

4 MA. Student, Allameh Tabataba’ei University

چکیده [English]

Introduction: Low levels of emotional regulation, resulting from the inability to effectively cope with and manage their emotions, may play a role in the onset of drug use. Therefore, this study aimed to determine the effectiveness of teaching emotion regulation based on Gross model on reduction of anger among drug-dependent people.
Method: This research is part of a pilot pretest- posttest project carried out on a control group. All the addicts who referred to addiction clinics in the city of Marivan from 2012 to 2013 were examined.
Among them, a total of 30 drug-dependent individuals were selected by simple random sampling with the same method which was used in the test and control groups. Results were analyzed using analysis of covariance.
Results: Overall, the results showed that education of emotion regulation based on Gross model can reduce the signs of anger in substance dependent individuals (p<0/001). 
Conclusion: Problems concerning emotion regulation is one of the difficulties in front of drug-dependent people and learning how to express their emotions and manage individuals can be effective in reducing these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Emotion regulation
  • anger
  • Drugs