دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تیر 1392، صفحه 1-127