دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 1-127