اثربخشی روش آموزش حل مسأله بر رضایت زناشویی و نیمرخ روانی زوجین شهرستان بروجن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام‌این پژوهش بررسی اثر بخشی روش آموزش حل مسئله بررضایت زناشویی و نیمرخ روانشناختی زوجین شهرستان بروجن بود. بدین منظور 30 زوج از مراجعه کنندگان کلینیک روانشناختی اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجین انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(15 زوج) و گروه کنترل (15 زوج) قرار گرفتند. مداخله درمانی طی 8 جلسه هفتگی براساس مدل درمانی ‌هاوتون انجام شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. پرسشنامه رضایت زناشوئی انریچ و چک لیست نشانه‌های مرضی (Scl-90-R) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط زوجین تکمیل شد. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد بین میانگین نمرات پس آزمون نمرات رضایت زناشویی بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد و این نتایج در مرحله پیگیری نیز مشاهده می شود.همچنین به استثنای نمرات وسواس فکری- عملی، اضطراب فوبی و روانپریشی بین میانگین نمرات پس آزمون سایر متغیرها بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنادار وجود دارد و این نتایج در مرحله پیگیری نیز مشاهده می شود. به طور کلی نتایج نشان می‏دهد که آموزش حل مساله راهبرد مناسبی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش علائم روانشناختی زوجین می تواند باشد:با این حال این روش درمانی در درمان فوبیا،وسواس فکری-عملی و سایکوز کمتر مفید است،اما در مراحل بعدی درمان های مستقیم اختلالات یاد شده می توان از آن سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of problem solving method on the marital satisfaction and psychological profile of the couples of Brojen city

نویسندگان [English]

  • E Pakravan 1
  • S Haghayegh 2
  • H Nshatdoust 3
  • H Molavi 3
چکیده [English]

solving method on the marital satisfaction and psychological profile of the couples of Brojen city. For this purpose, 30 couples that referred to psychological clinics of education center of Brojen city, were selected and randomly assigned to two groups, experimental groups (15 couples ) and control groups( 15 couples ). The therapeutic intervention was conducted in 8 weekly sessions according to Howton therapeutic model and control group wasn’t received any intervention. The questionnaires of Enrich marital satisfaction and symptoms check list were completed in pretest, post-test and follow-up. The results of MANCOVA showed that except of OCD, phobia and psychoticism score, were significant difference between mean scores of other variable two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem Solving
  • Psychological profile
  • Marital satisfaction