مقاله علمی - پژوهشی
بررسی اثربخشی معنادرمانی بر ارتقای هویت افراد

ابوالقاسم مهری نژاد؛ سارا رجبی مقدم

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5913

چکیده
  هویت آشفته می‏تواند برای فرد و جامعه پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. برای کاهش و حتی جلوگیری از این پیامدهای نامطلوب، می‏توان در روند شکل‏گیری هویت دخالت نمود و حتی پس از شکل‏گیری آن را تغییر داد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی معنادرمانی بر ارتقای هویت فرد است. جامعه این پژوهش را دانشجویان پسر دچار هویت آشفته تشکیل می‏دادند ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی کیفی محرک‏ها و موانع رفتار اطلاع جویی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره

آسیه شریعتمدار

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، صفحه 17-33

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5914

چکیده
  رفتار اطلاع جویی با فرایند حل مسئلۀ عقلانی مورد قیاس قرار گرفته است. اطلاع جویی از مراجعان بخش مهمی از فرایند مشاوره است. هدف این مطالعه بررسی رفتار اطلاع جویی دانشجویان رشتۀ مشاوره است. روش تحقیق کیفی است. نمونه گیری بر اساس معیار صورت گرفت و اطلاع جویی از دانشجویان داوطلب گروه مشاورۀ دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1392 تا اشباع ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی نشانگان خلق و اضطراب (فقدان احساس لذت، اضطراب برانگیخته و افسردگی عمومی) دانشجویان ایرانی و خارجی

حسین سلیمی؛ سمیه شعبانی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، صفحه 35-57

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5915

چکیده
  زمینه: این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی نشانگان خلق و اضطراب (فقدان احساس لذت، اضطراب برانگیخته و افسردگی عمومی) دانشجویان ایرانی و خارجی انجام شد. روش: در این تحقیق 139 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی 80 نفر دانشجوی ایرانی و 59 نقر از دانشجویان خارجی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
ارتباط عاطفه مثبت، شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و پیشرفت در جهت هدف

یوسف کریمی؛ کیومرث فرحبخش

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، صفحه 58-81

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5916

چکیده
  این پژوهش با هدف ارتباط بین عاطفه مثبت،شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی و همچنین بررسی نقش میانجی متغیرهای خودکارامدی و پیشرفت در جهت هدف صورت گرفت. روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان شهرستان شهریار تشکیل می‏داد، تعداد 274 نفر از معلمان دبیرستان‏های شهر شهریار به شیوه تصادفی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
فراتحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روانشناختی و دارو درمانی بر کاهش سردردهای میگرنی و تنشی (ایران 1379-1390)

ایوب کمالی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، صفحه 83-117

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5917

چکیده
  زمینه و هدف: در سال‏های اخیر، متخصصان در زمینه سردردهای میگرنی و تنشی به دنبال سنجش و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روانشناختی و درمان دارویی بوده‏اند. در این خصوص فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روش درمان را مشخص می‏نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش بهزیستی معنوی و امیدواری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان

محمود برجعلی؛ محمود نجفی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5918

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضامندی زندگی براساس بهزیستی معنوی و امیدواری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود. بدین منظور 500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج با روش نمونه-گیرى خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه‏های بهزیستی معنوی، امیدواری و جمعیت شناختی بود. داده‌ها با استفاده از روش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق بر تاب آوری و پرخاشگری در دختران نوجوان

فاطمه شورچی گلنکدری؛ فریده حسین ثابت

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1392، صفحه 137-142

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.5919

چکیده
  مقدمه: ناتوانی در کنترل و مهار پرخاشگری و فقدان تاب آوری از موضوعاتی است که نوجوانان با آن درگیرند. برای پاسخ به این نیاز آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق به آنها ارائه گردید. روش: در این پژوهش از طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. 30 نفر از دانش آموزان دختر نوجوان به صورت تصادفی و خوشه‏ای چندمرحله‏ای ...  بیشتر