دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، مهر 1392، صفحه 1-162 

مقاله علمی - پژوهشی

بررسی اثربخشی معنادرمانی بر ارتقای هویت افراد

صفحه 1-16

10.22054/qccpc.2013.5913

ابوالقاسم مهری نژاد؛ سارا رجبی مقدم