اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی

3 دبیر انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران-استادیار بیهوشی قلب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پزشکی ، مشهد، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان

چکیده

مقدمه و هدف: درعصر حاضر میانگین سن افراد جامعه به دلیل پیشرفت جوامع روز به روز در حال افزایش است و در آینده‏ای نه چندان دور با جمعیتی مواجه خواهیم بود که از میانگین سنی بالایی برخوردار خواهند بود و اغلب درتعامل و سازش با محیط اطراف خود دچار مشکل خواهند شد. مداخلات درمانی زیادی برای بهبود دردها و کاهش مشکلات سالمندان و به جهت افزایش باور و اطمینان آنان به خود، بالا بردن توانایی‏های تطابقی و به حداقل رساندن اضطراب و نگرانی در جامعه امروزی ورود پیدا کرده‏اند که هرکدام به نحوی در این فرایند کمک حال بشر بوده است.این پژوهش نیز با هدف اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به خدا در سالمندان و احساس آرامش صورت گرفته است.
روش:در این بررسی آزمایشی از میان مراکز روزانه توانبخشی سالمندان سطح مشهد 18 نفر به روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جای داده شدند و از تمامی اعضای گروه آزمایش و گواه در قبل و بعد از مداخلات خواسته شد تا به پرسشنامه مولفه‏های روانی مثبت  (PPS)پاسخ دهند. در دوره مداخلات، گروه آزمایش به مدت 6 جلسه تحت هیپنوتراپی شناختی قرار گرفتند و گروه گواه هم تحت هیچ گونه درمان خاصی نبوده‏اند و در نهایت داده‏های به دست آمده به وسیله تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته‏ها: تحلیل‏های آماری بین هر دو گروه در مرحله پس آزمون از نظر متغیرهای توکل به خدا و احساس آرامش در سطحP<0.05  تفاوت معناداری را نشان می‏دهد. به بیان دیگر، گرایش سالمندان به مولفه‏های توکل به خدا و احساس آرامش به طور معناداری پدید آمده است.
نتیجه گیری: هیپنوتراپی شناختی بر گرایش سالمندان به توکل بر خدا و احساس آرامش اثربخش می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Cognitive Hypnotherapy on Elderly Trust to God and Calmness Feeling

نویسندگان [English]

  • Y Mianbandi 1
  • M Arghabaei 2
  • M Fathi 3
  • E Alizadeh Mosavi 4
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this study is examining the effectiveness of cognitive hypnotherapy on elderly trust to God and calmness feeling.
Materials & Methods: In a pilot study conducted in the Mashhad Elderly Day Rehabilitation Clinic some 18 patients were selected using purposive sampling and assigned into two groups as experimental and control groups. They were asked to answer P.P.S. questionnaire before and after the intervention .In the intervention period, the experimental group received cognitive hypnotherapy for 6 sessions with the control group having no special treatment. The data were obtained from covariance statistical test and were analyzed using SPSS 19 software.
Results: Statistical analysis of two groups at post-test, demonstrated significant differences in variables of trust to God and calmness feeling in two groups in level of (P <0.05). In other words, elderly tended to be significantly positive and thus the psychological component emerged.
Conclusion: The cognitive hypnotherapy is useful on elderly trust to God and calmness feeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive hypnotherapy
  • elder people
  • trust to God
  • calmness feeling