بررسی کیفی محرک‏ها و موانع رفتار اطلاع جویی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رفتار اطلاع جویی با فرایند حل مسئلۀ عقلانی مورد قیاس قرار گرفته است. اطلاع جویی از مراجعان بخش مهمی از فرایند مشاوره است. هدف این مطالعه بررسی رفتار اطلاع جویی دانشجویان رشتۀ مشاوره است. روش تحقیق کیفی است. نمونه گیری بر اساس معیار صورت گرفت و اطلاع جویی از دانشجویان داوطلب گروه مشاورۀ دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1392 تا اشباع اطلاعات و عدم تکرار مضمون‏ها ادامه یافت. جمع‏آوری اطلاعات از طریق سؤالات باز پاسخ صورت گرفت. سؤالات بر مبنای مؤلفه‏های تعریف متخصصان رشتۀ کتابداری از رفتار اطلاع جویی و با توجه به پرسش‏نامه‏های چند گزینه‏ای موجود برای سنجش این رفتار طراحی شد. سپس پاسخ‏های دانشجویان مورد تحلیل قرار گرفت و به واحدهای اطلاعاتی تبدیل و هر واحدی (زیر مضمون‏ها) نام گذاری شد. زیر مضمون‏ها به تعدادی مضمون و سپس طبقات تبدیل شد. نتایج نشان داد، رفتار اطلاع جویی دانشجویان مشاوره هدفمند است، محرک عمدۀ آنان الزام درونی است و مهمترین مانع رفتار اطلاع جویی‏شان عدم دسترسی به منابع در اثر کمبود امکانات و ناتوانی در بهره گیری از منابع غیر فارسی و کمبود وقت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study on Stimulus and Barriers of Information-Seeking Behavior of Counselling MA Students

نویسنده [English]

  • asieh shar'at madari
چکیده [English]

The information-seeking behavior is compared with intellectual problem solving process. Information-seeking from clients is an important part of counseling process. The aim of this study was scrutinizing the information-seeking behavior of counseling students. The method of study was qualitative. The sampling was made criterion based and the information-seeking from volunteer counseling students of Allameh Tabataba'i University in 2013 continued until the suffusion of information and there were no new theme added. Information was gathered by open ended questions. The students' responses were analyzed and turned into information units and each unit (sub themes) was named. The sub themes were converted into a number of themes and categories. The results showed that the main motivation behind the information-seeking behavior of counseling students was internal requirement. The main obstacles on the way of the research were lack of resources, lack of access to information-seeking behavior and an inability to take advantage of non- Persian sources, and lack of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information-seeking behavior
  • information seeking stimuli
  • information-seeking barriers
  • internal requirement