بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق بر تاب آوری و پرخاشگری در دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: ناتوانی در کنترل و مهار پرخاشگری و فقدان تاب آوری از موضوعاتی است که نوجوانان با آن درگیرند. برای پاسخ به این نیاز آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق به آنها ارائه گردید. روش: در این پژوهش از طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. 30 نفر از دانش آموزان دختر نوجوان به صورت تصادفی و خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. قبل و بعد از آموزش و 10 هفته بعد از اتمام آموزش پرسشنامه پرخاشگری «باس و پری » و مقیاس تاب آوری «کونر و دیویدسون » اجرا شد. نتایج: داده‏ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان پرخاشگری کلی و نیز تمام مؤلفه‏های آن در گروه آزمایشی کاهش یافته است که تا زمان پیگیری نیز ادامه داشت. میزان تاب‏آوری نیز افزایش داشت. به نظر می‏رسد آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق برای کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری در نوجوانان مفید است از این رو می‏توان این آموزش را در مدارس و دیگر مراکز آموزشی جهت ارتقای سطح تاب آوری و نیز کاهش پرخاشگری به کار برد. نمونه‏های بزرگتر و متنوع‏تر به فهم بهتر سودمندی این شیوه مداخله کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotional Intelligence Training by Assimilation and Accommodation Method on Resiliency and Aggression

نویسندگان [English]

  • fatemeh shurchi galangaradi 1
  • farideh hoseyn sabet 2
چکیده [English]

This research tried to study the effectiveness of teaching emotional intelligence on aggression and resilience of girl students based on assimilation and accommodation method. To do this pretest-post, test methods with a control group were employed. Some thirty girl students in Tehran 11th district, were chosen to place in both control and experimental groups in random and cluster sampling in several stages. Members of experimental group were taught based on emotional intelligence method in 12 sessions, twice a week. Both groups were asked to answer Buss and Perry aggression questionnaires and Davidson and Connor resilience inventory before and after teaching sessions. The follow up students answered the questions again after a 2.5- month time. Data was analyzed by multivariable covariance method. Results: Findings of the research showed that the trainings were effective in increasing of resilience and decreasing of aggression among the students. According to results, this method of teaching can be used in schools and other educational institutes for increasing of resilience and decreasing of aggression. This method is better to be used by consolers’ programs seriously and can also be used in other educational levels and ages to decrease emotional problems