نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2 هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضامندی زندگی براساس بهزیستی معنوی و امیدواری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود. بدین منظور 500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج با روش نمونه-گیرى خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه‏های بهزیستی معنوی، امیدواری و جمعیت شناختی بود. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین بهزیستی معنوی با امیدواری (001/0P<) و رضایت از زندگی (001/0P<) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون، نشان داد بهزیسنی معنوی و امیدواری روی هم رفته به طور کلی 40 درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین می کنند. در مجموع یافته‏ها حاکی از اهمیت نقش بهزیستی معنوی و امیدواری در رضایت از زندگی بود. این نتایج می‏تواند در برنامه ریزی‏ها و سیاست گذاری‏ها برای ارتقاء سطح کیفی زندگی و زندگی سازگارانۀ دانشجویان سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Spiritual Well-Being and Hope on Prediction of Students Life Satisfaction

نویسندگان [English]

  • mahmud borj'ali 1
  • mahmud najafi 2

چکیده [English]

The aim of this study was to predict life satisfaction based on spiritual well-being and hope in students of Karaj Islamic Azad University. For this purpose some 500 students were selected by random cluster sampling method. Instruments of this research were spiritual well-being, hope and demographic questionnaires. Data were analyzed by correlation and regression analysis methods. The results showed that there is a significant positive relation between spiritual well-being with hope (P<0.01) and life satisfaction (P<0.01). Also the results of regression analysis showed that spiritual well-being and hope together explain 40 percent of variance of life satisfaction. Totally, the findings indicated important role of spiritual well- being and hope in life satisfaction. These results can be beneficial in planning and policies for students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Well-Being
  • Hope
  • Life Satisfaction