بررسی اثربخشی معنادرمانی بر ارتقای هویت افراد

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دانشگاه الزهرا

چکیده

هویت آشفته می‏تواند برای فرد و جامعه پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. برای کاهش و حتی جلوگیری از این پیامدهای نامطلوب، می‏توان در روند شکل‏گیری هویت دخالت نمود و حتی پس از شکل‏گیری آن را تغییر داد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی معنادرمانی بر ارتقای هویت فرد است. جامعه این پژوهش را دانشجویان پسر دچار هویت آشفته تشکیل می‏دادند که برای تعیین هویت و نمونه‏گیری از آنان، 500 دانشجوی پسر از بین دانشجویان دانشگاه‏های تهران به شکل تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون سنجش هویت آدامز و بنیون (1987) مورد آزمون قرار گرفتند.این افراد، دانشجویان مقطع کارشناسی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1388-1389 بودند و میانگین سنی آنان 21 سال بود. 12 نفر از افراد دارای هویت آشفته که به شرکت در برنامه گروه‏ درمانی تمایل داشتند، برای شرکت در جلسات درمان انتخاب شدند. از این میان 3 نفر در جلسات درمان به طور کامل شرکت نکردند و گروه آزمایش شامل 9 نفر شد. برنامه گروه درمانی شامل 12 جلسه معنادرمانی گروهی بود که در جلسات 90 دقیقه‏ای بر روی افراد گروه آزمایش اجرا شد. در ابتدا بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر هویت آشفته تفاوت معناداری وجود نداشت؛ اما پس از معنادرمانی، نتایج پس‏آزمون دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر داشت. نتایج پیش‏آزمون و پس‏آزمون گروه آزمایش، تفاوت معناداری با یکدیگر داشت؛ اما تفاوت معناداری بین پیش‏آزمون و پس‏آزمون گروه کنترل به دست نیامد. برنامه معنادرمانی گروهی توانست به افراد دچار هویت آشفته در جهت کسب هویت افراد کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Logo Therapy on Improving Individual’s Identity

نویسندگان [English]

  • abolghasem mehri nejhad 1
  • sara rajabi moghadam 2
چکیده [English]

Having diffusion identity can have undesirable consequences both for the individual and society. To reduce or even avoid these undesirable consequences, steps can be taken as to interfere in the process of identity formation and even after its formation. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of logo therapy on improving an individual's identity. The study sample consisted of students who suffered diffusion identity. For identification and sampling some 500 male students from the University of Tehran were randomly selected, using the identity test and Bennion Adams (1987) test. The subjects were undergraduate students studying in the academic year 2010-2011 with the mean age of 21 years of old. Some 12 people with diffusion of identity problem and willing to participate in the program were selected to participate in therapy sessions. Out of the number, 3 people did not participate in group therapy sessions nor completed sensational trials. Therefore, just nine patients participated in full sessions. The program consisted of 12 group therapy sessions and the 90-minute logo therapy tests were conducted on the group. In the experimental and control groups, no significant differences in terms of identity diffusion were observed, but after logo therapy, the results of the test groups were significantly different from the other. In the experimental group, pre-test and post-test results were significantly different from one another, but in the control group, there was no significant difference between pre-test and post-test. Logo therapy's group was able to identify people who are upset on the identification of individuals for help.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : identity diffusion
  • Logo therapy
  • Adams and Bennion