نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه و هدف: در سال‏های اخیر، متخصصان در زمینه سردردهای میگرنی و تنشی به دنبال سنجش و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روانشناختی و درمان دارویی بوده‏اند. در این خصوص فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روش درمان را مشخص می‏نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، میزان اثرگذاری مداخلات روانشناختی و دارو درمانی را بر کاهش نشانه‏های اختلال سردردهای میگرنی و تنشی مورد بررسی قرار دهد. روش: بدین منظور از بین 45 پژوهش، 21 پژوهش که از لحاظ روش شناسی مورد قبول بودند، انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود. یافته‏های پژوهش نشان داد که: میزان اندازه اثر مداخلات روانشناختی بر کاهش نشان‏های سردردهای میگرنی و تنشی 64/0 بود (01/0p≤). همچنین نتایج پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر مداخلات دارویی بر کاهش نشانه‏های سردرد های میگرنی و تنشی 33/0 بود (01/0p≤). نتیجه‏گیری پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر درمان‏های روانشناختی بر کاهش علایم اختلال میگرن مطابق جدول تفسیر اندازه کوهن در حد بالا و میزان اندازه اثر مداخلات دارو درمانی بر کاهش علایم اختلال میگرن مطابق جدول تفسیر اندازه کوهن در حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Effectiveness of Psychological Interventions – Counselling on Enhancing Marital Satisfaction (Iran: 2002-2012)

نویسندگان [English]

  • ayoub kamali 1
  • hamidreza arizi 2

چکیده [English]

The main question in marriage is marital satisfaction. Marital satisfaction is one of the very important and complex aspects of marital relationship since many factors are involved and different interventions can influence it. Therefore, evaluation and validation of effectiveness of psychological interventions - counseling on marital satisfaction prove to be very important. This study with integration of difference research results aimed to determine the impact of psychological interventions - counseling on marriage and marital satisfaction. For this purpose, of some 45 researches, 33 were selected and meta-analysis was performed on them. Research instrument was a checklist of meta-analysis. Findings: The amount of effect size of psychological interventions-counseling on marriage and marital satisfaction was 1/25 p≤0/00001). Conclusion: according to Cohen's effect size, the interpretation table was high and the effect size indicated psychological interventions – counseling. In other words, psychological interventions - counseling are very effective in enhancing marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • psychological interventions–counseling
  • Marital satisfaction