ارتباط عاطفه مثبت، شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و پیشرفت در جهت هدف

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف ارتباط بین عاطفه مثبت،شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی و همچنین بررسی نقش میانجی متغیرهای خودکارامدی و پیشرفت در جهت هدف صورت گرفت. روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان شهرستان شهریار تشکیل می‏داد، تعداد 274 نفر از معلمان دبیرستان‏های شهر شهریار به شیوه تصادفی خوشه‏ای انتخاب و به پرسش‏نامه‏های رضایت شغلی، عاطفه مثبت، پیشرفت در جهت هدف، حمایت از هدف، خود کارآمدی شغلی، و شرایط کاری پاسخ دادند. یافته‏ها: نتایچ تحقیق نشان داد که مدل مفروض شده با داده‏ها دارای برازش مناسبی نبود، با این حال با استفاده از شاخص‏های اصلاح مدل، مدل مورد نظر اصلاح شد و سه مسیر عاطفه مثبت به رضایت شغلی، شرایط کاری به رضایت شغلی و خود کارآمدی به رضایت شغلی حذف گردیدند. همچنین یافته‏ها نشان دادند که مدل اصلاح شده دارای برازش مناسبی است. در مدل اصلاح شده تمام متغیرها به جز حمایت از هدف به صورت غیرمستقیم و از طریق پیشرفت در جهت هدف بر روی رضایت شغلی تأثیر می‏گذاشتند زیرا تأثیر مستقیم خودکارآمدی، عاطفه مثبت و شرایط کاری بر رضایت شغلی حذف شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Positive Affection, Working Conditions and Goal Support with Job Satisfaction: Mediating Role of Self-Efficacy and Goal Progress

نویسندگان [English]

  • yousef karimi 1
  • kiumars farahbakhsh 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to find the relationship between positive affection, working conditions and goal support with job satisfaction based on mediating role of self-efficacy and goal progress. Statistical population of the study were teachers, teaching at schools of Shahriar city. A total of 274 teachers were selected using cluster sampling. The respondents answered the job satisfaction, positive affect, goal progress, goal support, and self-efficacy and work conditions questionnaires. The results showed that the model used was not fit for respondents. However, using modification indices resulted in modifying of present model and pathways of positive affection to job satisfaction, work conditions to job satisfaction and pathways of self-efficacy to job satisfaction were omitted. This modified model was fitted for the participants. Because omitting of pathways of self-efficacy, positive affection and working conditions to job satisfaction in modified model, all variables, except goal support, had indirect effect, through goal progress, on job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • positive affection
  • goal progress
  • self-efficacy
  • working conditions