نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی نشانگان خلق و اضطراب (فقدان احساس لذت، اضطراب برانگیخته و افسردگی عمومی) دانشجویان ایرانی و خارجی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

چکیده

زمینه: این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی نشانگان خلق و اضطراب (فقدان احساس لذت، اضطراب برانگیخته و افسردگی عمومی) دانشجویان ایرانی و خارجی انجام شد. روش: در این تحقیق 139 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی 80 نفر دانشجوی ایرانی و 59 نقر از دانشجویان خارجی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‏های جمع آوری شده با استفاده از روش T مستقل و رگرسیون چند متغیری و به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت . یافته‏ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میان دو گروه دانشجویان خارجی و ایرانی در میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و مطلوب و نشانگان خلق و اضطراب (فقدان احساس لذت، اضطراب برانگیخته و افسردگی عمومی) تفاوت معناداری وجود ندارد، حمایت اجتماعی در دانشجویان ایرانی به وسیله متغیر افسردگی عمومی پیش بینی می‏شود. این متغیر حدود 10 درصد از پراکندگی نمرات حمایت اجتماعی را پیش بینی می‏کند. حمایت اجتماعی در دانشجویان خارجی به وسیله متغیر فقدان احساس لذت پیش بینی می‏شود. این متغیر حدود 17 درصد از پراکندگی نمرات حمایت اجتماعی را پیش بینی می‏کند. نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص ابعاد حمایت اجتماعی نشان داد که نشانگان خلق و اضطراب در دانشجویان ایرانی به وسیله متغیر حمایت عاطفی مساله مدار پیش بینی می‏شود.. این متغیر حدود 13درصد از پراکندگی نمرات نشانگان خلق و اضطراب را پیش بینی می‏کند و نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص ابعاد حمایت اجتماعی مبین آن است که نشانگان خلق و اضطراب در دانشجویان خارجی صرفاً به وسیله متغیر حمایت عاطفی روزانه پیش بینی می‏شود.. این متغیر حدود 19 درصد از پراکندگی نمرات نشانگان خلق و اضطراب را پیش بینی می‏کند. بحث و نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‏رسد که هر چه برخورداری فرد از حمایت اجتماعی ادراک شده و مطلوب بیشتر باشد احتمال دارد که نمره کمتری در افسردگی عمومی و متغیر فقدان احساس لذت کسب کند همچنین هر چه برخورداری فرد از حمایت عاطفی مساله مدار و حمایت عاطفی روزانه بیشتر باشد احتمال دارد که نمره کمتری در نشانگان خلق و اضطراب کسب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Support on the Prediction of Mood and Anxiety Symptoms among Iranian and Foreign Students

نویسندگان [English]

  • hoseyn salimi 1
  • somayeh sha'bani 2
چکیده [English]

This study examined the role of social support on the prediction of mood and anxiety symptoms among Iranian and foreign students. In this study, some 139 students of Allameh Tabatabai University, 80 Iranian and 59 foreign, were selected as sample. The results of the study showed that:1- There was no significant difference between the two groups of foreign and Iranian students, in terms of the desired amount of perceived social support (p> 0.05)2- There was no meaningful difference between the two groups of Iranian and the foreign students in terms of mood and anxiety (lack of pleasure, public anxiety and aroused depression )(p> 0.05) 3- Social support are predicted by general depression, variables among the Iranian students (- .618 = β) (p <0.004 and F = 8.905). About 10 percent of the distribution of these variables predicted scores on social support. These findings showed that the person who possesses the desired and perceived social support more probably will get lower scores in the general depression. 4- Social support in foreign students is predicted by the lack of pleasure (-.915 = β), (p<0.001 ,F=11.997). These variables predicted 17% of the distribution of scores for social support. These findings showed how a person can get more perceived social support and desirable social support, it is likely that the lower the score achieved in the lack of pleasure. 5- Results of regression analysis showed that the aspects of social support explains that mood and anxiety symptoms are predicted by the Iranian Students' problem-focused emotional support. This variable predicted about 6% of the distribution of scores for mood and anxiety symptoms. This result showed that the person will get more problem-focused emotional support likely to earn lower scores on the mood and anxiety symptoms. 6- The results of regression analysis showed that the dimensions of social support is explained and that the mood and anxiety symptom of foreign students is predicted just by the daily emotional support. This variable predicted about 19% of the depression syndrome mood and anxiety scores. The result showed that the person will get more the daily emotional support likely to earn lower scores on the mood and anxiety Symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support interactions
  • desirable social support
  • general depression
  • arousal
  • Anxiety
  • lack of pleasure