اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی بر کاهش اضطراب امتحان و کمال‌گرایی دانس آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه 9 شهر تهران در سال1391

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی بر کاهش اضطراب امتحان و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان می‌باشد. روش بررسی به این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است . گروه نمونه شامل 20 نفر از دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه 9 شهر تهران در سال تحصیل 91-90 بودند که به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و نیز به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (در هر گروه 10 نفر ) جایگزین شدند. میزان اضطراب امتحان و کمال‌گرایی شرکت‌کنندگان در این پژوهش به ترتیب به وسیله ی سیاهه ی اضطراب امتحان اهواز (1375) و مقیاس کمال‌گرایی اهواز (1378) در پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شد. سپس گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش خود دلگرم سازی شوناکر (1980) شرکت کردند و بلافاصله بعد از اتمام جلسات آموزشی بر روی هر دو گروه آموزش و گواه پس آزمون اجرا شد. اجرای تحلیل کوواریانس بر روی داده‌ها نشان داد که میزان اضطراب امتحان و کمال‌گرایی گروه آزمایش کاهش معناداری یافته است (P<0.01). بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که آموزش خود دلگرم سازی کاهش اضطراب امتحان و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان را در پی این دارد. لذا چنین برنامه‌ای به منظور کاهش اضطراب امتحان و کمال‌گرایی دانش‌آموزان جهت ایجاد و حفظ سلامت روانی هر چه بیشتر آنان به مسئولین آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Self-Encouragement on Decreasing Exam Anxiety and Perfectionism of the 1st- Grade Female High School Students of Tehran District 9 in the Year 2012

نویسندگان [English]

  • sakineh asali 1
  • hosein salimibajestani 2
چکیده [English]

The present research aims to study the effect of teaching self- encouragement on decreasing exam anxiety and perfectionism of the 1st- grade female high school students. The research method was semi- empirical and control group pre-test and post-test was the research design. Using cluster random sampling method, 20 1st-grade female students of Tehran district 9 in the educational year 2011-2012 were selected and randomly put into experiment and control groups (each consisting of 10 subjects). Ahvaz Test of Anxiety Inventory (1996) and Ahvaz Perfectionism Scale (1999) were used to measure the extent of exam anxiety and perfectionism respectively in pre-test and post-test. The experiment group received 10 ninety-minute sessions of teaching self- encouragement (Schumacher, 1980). After the teaching sessions were finished, the post-test was carried out in both experiment and control groups. The covariance analysis showed that the rate of exam anxiety and perfectionism in the experiment group was significantly decreased (p<0.01). It can be concluded that teaching self-encouragement resulted in the decrease of exam anxiety and perfectionism in the 1st-grade female high school students. Therefore, it is recommended to use such teaching program in order to decrease the level of the students’ exam anxiety and perfectionism so that their mental health could be maintained

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Self-Encouragement
  • Exam anxiety
  • perfectionism