نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش میامی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

انجمن معتادان گمنام سازمانی است، جهانی و میلیونی که از طریق برنامه‌های معنوی بهبودی از مواد، به معتادان زیادی برای پرهیز از مواد کمک کرده است. پژوهش حاضر با هدف یافتن نقش ابعاد معنویت (معنایابی در زندگی، تاثیر ارتباط با خداوند، شکوفایی و فعالیت معنوی، تجربیات متعالی عرفانی، تجربیات سلبی معنوی، فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی)، در پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای(تکلیف مدار، اجتناب مدار، هیجان مدار)، در اعضای انجمن معتادان گمنام انجام گرفته است. در این مطالعه همبستگی، نمونه‌ای شامل 96 نفر از اعضای انجمن معتادان گمنام شهرستان شاهرود (مذکر در دامنه سنی 20 تا 40 سال، حداقل 6 ماه پرهیز از مواد) انتخاب و پرسش‌نامه‌های تجربه معنوی، و سبک‌های مقابله‌ای بر روی آنها اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون به روش هم زمان انجام شد. نتایج نشان داد که ابعاد معنویت به طور معناداری پیش‌بینی‌کننده سبک مقابله‌ای تکلیف مداری، و سبک مقابله‌ای اجتناب مداری بودند. از میان زیر مولفه ‌های معنویت، مؤلفه‌های تأثیر ارتباط با خدا و تجربیات متعالی معنوی، 33% از واریانس سبک مقابله‌ای تکلیف مداری و 20% از واریانس سبک مقابله‌ای اجتناب مداری را تبیین کردند. به نظر می‌رسد که تقویت معنویت در اعضای انجمن معتادان گمنام ممکن است باعث تحول در سبک‌های مقابله‌ای افراد شده که طی آن بتوانند از مواد پرهیز کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Spirituality in Prediction of Coping Styles

نویسندگان [English]

  • ali baigi 1
  • mohamadali mohamadifar 2

چکیده [English]

Narcotic Anonymous’ is a global organization with millions of members that has helped countless addicts in avoiding drugs through a spiritual recovery program. The present research aims to study the role of spirituality dimensions (meaning in life, the effect of relationship with God, spiritual development and activity, transcendent mystical experiences, spiritual negative experience, social-religious activities) in predicting the coping styles (task-oriented, avoidance-oriented, emotional-oriented) among the members of the Narcotic Anonymous. In this correlational study, 96 male members of the NA in the city of Shahrood (20-40 years old with at least 6 mounts of withdrawal) were selected as the research sample. The spirituality experience and coping style questionnaires were carried out. The data were analyzed using simultaneous regression analysis. The results showed that spirituality dimensions significantly predicted the task-oriented and avoidance- oriented coping styles. From among spirituality subscales, the effect of relationship with God and transcendent spiritual experiences accounted for 33% of the variance of task-oriented and 20% of the variance of avoidance-oriented coping styles. It seems that spirituality enhancement among the members of the Narcotic Anonymous may develop the coping styles by which individuals could avoid using opiates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcotic Anonymous
  • Spiritual Experience
  • Coping Styles