تدوین پروتال درمانی بر اساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره‌های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی - تجربه‌ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر به تدوین پروتال درمانی براساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره‌های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی - تجربه‌ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است. نمونه آماری این پژوهش شامل 45 نفر از دانشجویان دختر پردیس نیمه حضوری دانشگاه می‌باشند که به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفره آزمایش 1، آزمایش 2 و گواه اختصاص یافتند. دو گروه آزمایش هر کدام به صورت بدون جداگانه در طی 8 جلسه مداخلات درمانی مربوطه را دریافت کردند. ابزار پژوهش مقیاس تشخیص اضطراب اجتماعیSPAI است. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق تحلیل کواریانس و آزمون‌های تعقیبی صورت گرفت. نتایج نشان داد که فرضیه اول پژوهش مبتنی بر این که ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره‌های معنوی - اسلامی در کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر مؤثر است با احتمال 99% تأیید شد. همچنین فرضیة دوم پژوهش مبتنی بر این که درمان پردازشی - تجربه‌ای/ هیجان مدار در کاهش اضطراب اجتماعی دانشجوبان دختر مؤثر است نیز با احتمال 99% تایید شد. فرضیه سوم پژوهش که عبارت بود از بین اثربخشی پروتال درمانی ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره‌های معنوی - اسلامی و درمان پردازشی - تجربه‌ای/ هیجان مدار در کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد با احتمال 99% تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development of a Treatment Protocol by Consciousness Raising Based on the Activation of Islamic- Spiritual Schemas and Comparing Its Effectiveness with the Process-Experiential /Emotion-Focused Therapy on Decreasing the Social Anxiety of University Students

نویسندگان [English]

  • habibolah akbari 1
  • abdolah shafiabadi 2
چکیده [English]

The present research aims to develop a treatment protocol by conscious raising based on the activation of the Islamic-spiritual schemas and compare its effectiveness with the process-experiential/emotion-focused therapy on decreasing the social anxiety of female students of Allameh Tabataba’i University. The sample population included 45 female students of the semi-attendance college, who were randomly divided into experiment 1, experiment 2, and control groups, each consisting of 15 subjects. The experiment groups separately received therapeutic interventions in 8 sessions. The research instrument was the Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI). The data were analyzed using covariance analysis and post-test. The results confirmed the first research hypothesis with the probability of 99%. The first hypothesis stated that consciousness raising based on the activation of the Islamic-spiritual schemas was effective on decreasing the social anxiety of female students. Moreover, the results showed that the process-experiential/emotion- focused therapy was effective in decreasing the social anxiety of the female university students. Thus, the second hypothesis was also confirmed with the probability of 99%. The third hypothesis, which predicted a significant difference between the effectiveness of the treatment protocol by consciousness raising based on the activation of the Islamic-spiritual schemas and the process-experiential/emotion-focused therapy on decreasing the social anxiety of female students was confirmed with the probability of 99%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consciousness Raising
  • Islamic-Spiritual Schemas
  • Process- Experiential/Emotion-Focused Therapy
  • Social anxiety