نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی پیامدهای روانی - جسمانی بمباران شیمیایی بر آسیب‌دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی ( از نوع تفسیری ) می‌باشد و جامعه آماری آن کلیه آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت بودند. نمونه شامل 15 مرد و 15 زن بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی پیامدهای روانی بمباران شیمیایی بر آسیب‌دیدگان از افراد نمونه مصاحبه نیمه ساختاریافته گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مقوله بندی و دسته بندی داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که شکایت‌هایی شامل: عدم احساس امنیت، مشکلات چشم، پوست، ریه، تنگی‌نفس و سرگیجه، سردرد، خستگی و احساس خارش و سوزش در بدن، کابوس، عصبانیت، وابستگی عاطفی، اختلالات شخصیتی و کاهش تعاملات اجتماعی در طیف وسیعی از آسیب‌دیدگان مشاهده می‌شود. نتیجه‌گیری: بمباران شیمیایی باعث به وجود آمدن پیامدهای منفی روانی - جسمانی به طور گسترده در آسیب‌دیدگان آن شده است و این افراد نیازمند مداخلات حمایتی مسئولان و نهادهای مردمی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of the Psycho-Physical Consequences of Chemical Bombardment on the Victims of Sardasht City

نویسندگان [English]

  • bakhtiar malekari
  • nader karimian

چکیده [English]

Objective: The present research aims to study the psycho-physical consequences of chemical bombardment on the victims of Sardasht city. Method: This study was carried out using a qualitative method with an interpretative approach. The statistical population included all the affected people of Sardasht. Using the convenience sampling method, 15 men and 15 women were selected. The semi-structured interview was used to study the psychological consequences of the chemical bombardment. The data were analyzed through dividing them into different categories. Results: The results showed that a vast range of the victims complained about feeling insecure, problems in eye, skin, lung, asthma, vertigo, headache, exhaustion problems, itchiness and burning of the body, nightmare, anger, emotional dependence, personality disorders, and the decrease of social interaction. Conclusion: The results of the research demonstrated that chemical bombardment had created many negative psycho-physical consequences among victims, and they needed government and non-government supportive interferences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological-Physical Consequences
  • Chemical Bombardment
  • victims
  • Qualitative Method