مقاله علمی - پژوهشی پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی

مجید قندی زاده؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ محمدرضا احمدی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70026.3012

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به دو هدفِ تدوین مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی و بررسی میزان روایی آن به روش معناشناسی زبانی، روش کیفی تحلیل محتوا و روش توصیفی زمینه‌یابی بود.با تشکیل حوزه معنایی اراده 36 مفهوم اولیه مشیر به اراده درمنابع اسلامی شناسایی شد.نتایج حاصل از «بررسی روایی محتوایی» در این مرحله، به حذف 20 مفهوم و ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب هستی در زنان مبتلا به سرطان پستان

زهرا زری معین؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ محمد رضا صیرفی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70009.3011

چکیده
  سرطان پستان شایع‌ترین بیماری سرطانی و دومین علت مرگ‌ومیر سرطانی در بین زنان است و با پریشانی‌های روان­شناختی، اضطراب، اختلالات عاطفی و افسردگی همراه است. لذا مداخلات روان­شناختی برای کاهش پیامدهای استرس­زای ناشی از تشخیص و درمان­های پزشکی سرطان پستان ضرورت می­یابد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی معنویت درمانی با درمان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره خانواده
تجارب زیسته جوانان معتاد از نقش حمایت اجتماعی در پیشگیری از عود اعتیاد

علی بیانی؛ رحمت الله امیر احمدی؛ علی رضا اسماعیلی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 67-101

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.72447.3074

چکیده
  عود اعتیاد پدیده ای پیچیده، چند وجهی و پویا است که تحت تاثیر عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی قرار می گیرد. هدف این پژوهش واکاوی تجارب زیسته جوانان معتاد از نقش حمایت اجتماعی در پیشگیری عود اعتیاد بود. به منظور کشف تجارب زیسته جوانان از نقش حمایت اجتماعی در بازگشت مجدد آنان به اعتیاد از روش پدیدار شناسی توصیفی هوسرل بهره گرفته شد. جامعه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره خانواده
تحلیل رفتار و قصد ازدواج جوانان از منظر پارادایم زناشویی

احمد غیاثوند؛ باب الله بخشی پور جویباری

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 103-139

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69756.3000

چکیده
  در جامعه ایران ازدواج و تشکیل خانواده تحت تاثیر عوامل مختلف، تغییرات ساختاری و کارکردی بسیاری به خود دیده است. در پژوهش حاضر برای تبیین گرایش جوانان نسبت به ازدواج، از چارچوب نظری پارادایم زناشویی استفاده شده است. این پارادایم توسط دو سامانۀ بزرگ از باورها، یکی «باور به متأهل شدن» و «باور به متأهل ماندن» در قالب 6 متغیر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی سلامت روانی
پدیدارشناسی رفتارهای خودآسیب‌رسان در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول

محمدرضا تمسکی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.73194.3100

چکیده
  شرایط روانی و محیطی نابسامان و بی‌اعتبارساز عامل اصلی در استفاده از خودآزاری غیر خودکشی برای انتقال پیام‌های اجتماعی است. هدف این تحقیق، مطالعه‌ی پدیدارشناختی این پدیده در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول آموزش وپرورش شهرستان قم (1402-1401) بوده است. «روش تحقیق» آن «پدیدارشناسی توصیفی هفت مرحله‌ای کلایزی» است؛ که با معیارهای ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی روان شناسی
مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و فرزندپروری مبتنی بر روان‌ شناسی مثبت‌گرا بر رابطه مادر-کودک در مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

دکترناصر امینی؛ محبوبه بنانی؛ محمود برجعلی؛ مولود کیخسروانی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 169-203

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.68263.2956

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و فرزندپروری مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌گرا بر رابطه مادر-کودک بود. جامعه اماری پژوهش ،کلیه مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی 8 تا 12 ساله پسر مناطق ۶،۵،۲ شهر تهران در سال 1399-1400که ۳۰۰ نفر را تشکیل می دادند بود.روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی روان شناسی
اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش بر ارتباطات میان فردی و انگیزش درونی معلمان مدارس استثنایی

صالح صالحی؛ رضا ناظری

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 205-229

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.72149.3070

چکیده
  هدف از پژوهش بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتباطات میان فردی و انگیزش درونی معلمان مدارس استثنایی بود.روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان مشغول به تدریس در مدارس استثنایی شهر مشهد در سال 1400 تشکیل می دهد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر