نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه فرهنگیان

چکیده

شرایط روانی و محیطی نابسامان و بی‌اعتبارساز عامل اصلی در استفاده از خودآزاری غیر خودکشی برای انتقال پیام‌های اجتماعی است. هدف این تحقیق، مطالعه‌ی پدیدارشناختی این پدیده در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول آموزش وپرورش شهرستان قم (1402-1401) بوده است. «روش تحقیق» آن «پدیدارشناسی توصیفی هفت مرحله‌ای کلایزی» است؛ که با معیارهای باورپذیری، انتقال‌پذیری، قابلیت اعتماد و تاییدپذیری ارزیابی شده است. حاصل نهایی این مطالعه‌ی پدیدارشناسانه از مصاحبه‌ی نیمه‌ساختارمند با 13 مشارکت‌کننده؛ در مجموع 6 مضمون اصلی، 26 مضمون فرعی و 135 مفهوم می‌باشد. عوامل آن عمدتا پیامهایی «حاکی از آشفتگی» برای رسیدن به «تقویت منفی اجتماعی» (رهایی از تنش و رفتار برون‌ریزی) یا برای رسیدن به «تقویت مثبت اجتماعی» (اطمینان‌جویی و توجه‌طلبی) بوده است. گرایش جنسی مشارکت‌کنندگان عمدتا یا همجنس‌گرا و یا دگرجنس‌گرا گزارش شده است. از مفاهیم جدید مختص این پژوهش، می‌توان از «تعارض ارزش‌های خانه، مدرسه و رسانه»، «نداشتن آزادی انتخاب»، «مشکل ابراز عقیده» و «بی‌معنایی» یاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phenomenology of self-injurious behaviors in female students of first secondary education in Qom city (1401)

نویسنده [English]

  • mohamad reza tamasoki

Retired university of culture

چکیده [English]

Disorganized and invalidating psychological and environmental conditions are the main factors in using non-suicidal self-harm to convey social messages. The aim of this research was the phenomenological study of this phenomenon in female students of the first secondary school of education in Qom city (1402-1401). Its "research method" is "Seven-step Colizzian descriptive phenomenology"; which has been evaluated with the criteria of believability, transferability, reliability and verifiability. The final result of this phenomenological study from semi-structured interviews with 13 participants; In total, there are 6 main themes, 26 sub-themes and 135 concepts. Its agents were mainly messages "indicating chaos" to achieve "negative social reinforcement" (relief from tension and extroverted behavior) or to achieve "positive social reinforcement" (reassurance and attention-seeking). The sexual orientation of the participants is mainly reported as either homosexual or heterosexual. Among the new concepts specific to this research, we can mention "conflict of home, school and media values", "not having freedom of choice", "problem of expressing opinion" and "meaninglessness".

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-suicidal self-harm
  • phenomenology
  • female students of the first secondary school
  • Qom city