مقاله علمی - پژوهشی
تدوین الگوی شادجانی مبتنی بر دیدگاه مولانا

مریم فرشادان

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1402، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69235.3002

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی "شادجانی" مبتنی بر دیدگاه مولانا انجام گرفته است. پژوهش از نوع کیفی و روش مورد استفاده دراین پژوهش، روش تحلیل مضمون(تم) بوده است که از طریق مطالعه و جستجو در شش دفتر مثنوی معنوی حاصل گردیده است. نتایج کار به این شکل حاصل گشته است که در گام اول برای استخراج الگوی شادجانی پس از آشنایی اولیه با متن دفاتر مثنوی، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
بررسی کیفی هویت شغلی مبتنی برمولفه های وجودی مشاوران تازه کار خانواده

میلاد سعیدی؛ حسین کشاورز افشار؛ ابراهیم نعیمی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1402، صفحه 33-68

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.69656.2996

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفی هویت شغلی مبتنی برمولفه های وجودی مشاوران تازه کار خانواده بود. برای شناسایی عوامل مؤثر در هویت شغلی مشاوران تازه کار خانواده مبتنی بر مولفه های وجودی ، از روش نظریه زمینه ای استفاده شد. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق مطرح شده توسط پژوهشگر انجام شد. در این مطالعه به منظور آگاهی از عوامل مؤثر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مدل علّی صمیمیت زن و شوهری بر‌اساس سبک‌های دلبستگی، خود‌شفقت‌ورزی و ذهن‌آگاهی در روابط عاشقانه زوج ها

مهتاب برخورداری؛ محمدسجاد صیدی؛ سید محسن حجت خواه

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1402، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.71128.3044

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل علّی صمیمیت زن و شوهری بر‌اساس سبک های دلبستگی، خود-شفقت‌ورزی و ذهن‌آگاهی در روابط عاشقانه زوجین شهرستان هلیلان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری و جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه متاهلان شهرستان هلیلان در سال 1401 بود که از بین آن‌ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 350 نفر به ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مدل علّی پیش بینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس ریشه های والدینی و مولفه های خودناهمخوانی با نقش واسطه ای احساس تعلق به مدرسه

رضا سرائی؛ فاطمه یوسفی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1402، صفحه 91-124

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69624.2998

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل علّی پیش‌بینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس ریشه های والدینی و مولفه‌های خود ناهمخوانی با نقش واسطه‌ای احساس تعلق به مدرسه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه نهم دوره اول متوسطه در سالتحصیلی 1401-1400 شهرستان نهاوند بود. نمونه این پژوهش شامل 312 نفر بود که با استفاده از فرمول ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین مدل رضایت زناشویی بر اساس کارکردهای اجرایی با نقش میانجی همدلی در زوجین شاغل

طاهره فضائلی؛ حسن حیدری؛ رحیم حمیدی پور

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1402، صفحه 125-149

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69674.2997

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تدوین مدل رضایت زناشویی براساس کارکردهای اجرایی با میانجیگری همدلی در زوجین شاغل بود. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌ همبستگی است. برای این منظور 500 نفر از زوجین شاغل شهر تهران با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای انتخاب شدند و به مقیاس کارکردهای اجرایی بارکلی، مقیاس همدلی اساسی و پرسشنامه رضایت زناشویی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و آموزش شفقت به خود در تاب آوری و کاهش آسیب پذیری روانی- بدنی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری (خواندن و نوشتن)

فرزانه امجدیان؛ اصغر جعفری؛ محمد قمری

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1402، صفحه 151-183

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69499.2989

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و آموزش شفقت به خود در تاب آوری و آسیب پذیری روانی- بدنی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری خواندن و نوشتن صورت گرفت. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران کودکان دارای اختلال یادگیری مراجعه کننده به کلینیک ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد وجودی برکنترل درد، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم گوارشی

ابراهیم نامنی؛ سوسن حاجی میرزایی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1402، صفحه 185-216

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.71379.3051

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد وجودی بر کنترل درد، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم گوارشی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمام بیماران مبتلا به سرطان بدخیم گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز انکلوژی ...  بیشتر