دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 1-220