مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی الگوی خانواده درمانی مذهبی با رویکرد اسلامی - ایرانی

محمد ثناگویی زاده

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1402، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.67748.2941

چکیده
  مذهب و فرهنگ در درمانگری خانواده نقش مؤثری ایفا می‌کند،‌ بنابراین کشف الگوی مذهبی درمانگری خانواده برخاسته از منابع اسلامی و فرهنگ ایرانی می‌تواند برای خانواده‌های مسلمان ایرانی مفید و مؤثر باشد. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف کشف الگوی خانواده‌درمانی مذهبی انجام شد. بدین منظور با استفاده از یک مطالعه اکتشافی از نوع تحلیل مضامین، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
چالش‌ها و مشکلات زوجین درازدواج مجدد و راهبردهای مقابله ای زوجین موفق؛ یک پژوهش کیفی.

جعفر ثمری صفا؛ اقبال زارعی؛ سمانه نجارپوریان؛ کوروش محمدی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1402، صفحه 35-92

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.67938.2943

چکیده
  ازدواج مجدد شانس دوباره‌ای است که زوجینی که به دلایل مختلف همسر خودرا از دست داده اند، برای خود، جهت تجربه دوباره زندگی مشترک فراهم می‌نمایند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات و چالش‌های زوجین دارای ازدواج مجدد وراهبردهای مقابله ای زوجین دارای ازدواج مجدد براساس تجارب زیسته این زوجین انجام گرفت. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی روایت درمانی با تاکید بر لحظات نوآور بر تنظیم هیجان دختران دچار خودآسیب‌زنی با قصد خودکشی

امین تقی پور؛ حسین قمری کیوی؛ علی شیخ الاسلامی؛ علی رضایی شریف

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1402، صفحه 93-123

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.64862.2831

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روایت‌درمانی با تاکید بر لحظات نوآور بر تنظیم شناختی هیجان در دختران نوجوان دچار خودآسیب‌زنی با قصد خودکشی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، کلیۀ دانش‌آموزان دختر دورۀ اول و دوم متوسطۀ خودآسیب‌زن با قصد خودکشی بودند که در سال 1399 به مرکز ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی توانبخشی شناختی بر اعتیاد به اینترنت، بازداری شناختی و کنترل عواطف در نوجوانان درگیر با اعتیاد به اینترنت

علی آهنگرنسب؛ مهدیه عزیزی؛ محسن سعیدمنش

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1402، صفحه 125-149

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.69439.2987

چکیده
  نوجوانی دوره‌ سنی‌ای است که تحولات زیادی در جسم و روان انسان رخ داده و او را در برابر مشکلات روانی دچار آسیب پذیری بیشتری می‌نماید؛ آسیب‌های این دوره باید عمیقا بررسی شده و مداخلات در راستای رفع آسیب و همچنین تقویت توان مقابله با آسیب‌ها صورت پذیرد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر‌بخشی توانبخشی شناختی بر بازداری شناختی، اعتیاد ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی درمان ایمن سازی در برابر استرس بر ناگویی خلقی و تبعیت از درمان در بیماران عروق کرونر قلب

فاطمه زینالپور؛ علی شاکر دولق؛ علی خادمی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1402، صفحه 151-177

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.69498.2988

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان ایمن سازی در برابر استرس بر ناگویی خلقی و تبعیت از درمان در بیماران عروق کرونر قلب بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل نابرابر بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران عروق کرونر قلب مراجعه‌کننده به بیمارستان تخصصی قلب شهرستان ارومیه در سال 1400 بود ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
الگوی مفهومی راهبردهای مقابله ای در مواجهه با مسئولیتهای زنان سرپرست خانوار:یک مطالعه پدیدارشناختی

فهیمه قشقایی؛ علی دلاور؛ جواد خلعتبری؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1402، صفحه 179-214

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.51419.2365

چکیده
  الگوی مفهومی راهبردهای مقابله ای در مواجهه با مسئولیتهای زنان سرپرست خانوار:یک مطالعه پدیدارشناختیفهیمه قشقایی ،علی دلاور ، جوادخلعتبری ،عبدالله شفیع آبادی چکیده هدف ازپژوهش حاضر بررسی راهبردهای مقابله ای در مواجهه بامسئولیتهای زنان سرپرست خانوار بود .روش این پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی ،با ابزار پژوهشی مصاحبه نیمه ساختارمندانجام ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسۀ الگوهای فعال درونی (IWM) بین زوجین کم تعارض و پرتعارض شهر تهران

سمیرا هاشمی؛ کیومرث فرحبخش؛ ابوالفضل کرمی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1402، صفحه 215-236

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.64742.2826

چکیده
  الگوهای فعال درونی یکی از کلیدی ترین مفاهیم نظریۀ دلبستگی است که چگونگی رفتار افراد را در روابط عاشقانه بزرگسالی و ازدواج تبیین می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ الگوهای فعال درونی بینزوجین کم تعارض و پرتعارض شهر تهران می باشد. در این پژوهش از دو گروه زنان و مردان پر تعارض در روابط زناشویی و زنان و مردان کم تعارض در روابط زناشویی، ...  بیشتر