نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 استاد یارگروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

3 استادیارگروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدآزادشهر

چکیده

عود اعتیاد پدیده ای پیچیده، چند وجهی و پویا است که تحت تاثیر عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی قرار می گیرد. هدف این پژوهش واکاوی تجارب زیسته جوانان معتاد از نقش حمایت اجتماعی در پیشگیری عود اعتیاد بود. به منظور کشف تجارب زیسته جوانان از نقش حمایت اجتماعی در بازگشت مجدد آنان به اعتیاد از روش پدیدار شناسی توصیفی هوسرل بهره گرفته شد. جامعه هدف را کلیه جوانانی تشکیل داد، که در فاصله سنی بین 18 تا 35 سالگی قرار داشتند؛ و جهت ترک اعتیاد مجدد به مراکز ترک اعتیاد استان گلستان مراجعه کردند. مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت؛ که این هدف در نمونه 15 تحقق یافت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود؛ که بین 50 تا 70 دقیقه طول کشید. داده ها با استفاده از روش 7 مرحله ای کلایزی تحلیل شدند. به منظور دستیابی به روایی و پایایی مصاحبه ها از معیارهای پیشنهادی لینکلن و گوبا استفاده شد. از تحلیل تجارب زیسته جوانان از نقش حمایت اجتماعی در عود اعتیاد 5 مضمون اصلی و 38 مضمون فرعی بدست آمد. مضمون های اصلی عبارت بودند از: دوستان ناباب، حمایت و پشتوانه ناکافی خانوادگی، کنترل ضعیف خانواده، اجبار خانواده و ناسازگاری زناشویی. حمایت اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ و توجه ویژه ای را به خصوص از سوی خانواده ها طلب می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Lived experiences of young addicts about the role of social support in preventing addiction relapse

نویسندگان [English]

  • Ali Bayani 1
  • Rahmat alh Amir Ahmadi 2
  • Alirezza Esmaili 3

1 Ph.D in sociology of social issues of Iran, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

Addiction relapse is a complex, multifaceted and dynamic phenomenon that is influenced by biological, psychological and social factors. The purpose of this research was to analyze the lived experiences of young addicts about the role of social support in preventing addiction relapse. Husserl's descriptive phenomenological method was used in order to discover the lived experiences of young people and the role of social support in their return to addiction. The target population consisted of all young people, who were between 18 and 35 years old. They had referred to addiction treatment centers in Golestan province to get rid of addiction again. Participants were selected using purposive sampling. Sampling continued until data saturation; this goal was realized in sample 15.The data collection tool was a semi-structured interview; which lasted between 50 to 70 minutes. The data were analyzed using the 7-step Colaizzi method. In order to achieve validity and reliability of the interviews, the criteria proposed by Lincoln and Gouba. From the analysis of young people's lived experiences of the role of social support in addiction relapse, 5 main themes and 38 sub-themes were obtained. The main themes were: bad friends, insufficient family support, weak family control, family coercion and marital discord. Social support is very important in preventing addiction; And it demands special attention, especially from families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experiences
  • youths
  • relapse