مقاله علمی - پژوهشی
تبیین مدل تاب‌آوری بر اساس هدفمندی زندگی و کیفیت روابط با میانجی‌گری سلامت معنوی در مواجهه با شرایط فشار روانی ناشی از کووید-19

کامران شیوندی چلیچه؛ سعید عبدالملکی؛ زهرا قلمی؛ زهرا نفر

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65402.2858

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل تاب‌آوری بر اساس هدفمندی زندگی و کیفیت روابط با میانجی‌گری سلامت معنوی در مواجهه با شرایط فشار روانی ناشی از بیماری کووید-19 انجام شد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی است و نحوه گردآوری داده‌ها همبستگی از نوع توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای خانوادۀ مبتلایان به بیماری کووید-19 که در شهر تهران سکونت داشتند، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
طراحی بسته تعدیل کمال‌گرایی نسبت به همسر با رویکرد شناختی رفتاری با تاکید بر منابع اسلامی

مجتبی فرهوش؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ محمد فرهوش

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.68490.2963

چکیده
  کمال‌گرایی نسبت به همسر با انتظارات و توقعات بسیار بالا از همسر همراه است و زمینه ساز تعارض و نارضایتی در خانواده است. هدف پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی تعدیل کمال‌گرایی نسبت به همسر با رویکرد شناختی رفتاری اسلامی بود. در این پژوهش، از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا به منظور یافتن مولفه‌ها و تکنیک‌ها و ساخت بسته آموزشی، داده‌های ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
آسیب‌شناسی پدیدارشناسانه هویت جنسیتی دختران نوجوان در فضای مجازی

عطیه سلطان محمدی؛ زهرا سادات پورسید اقایی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.71537.3058

چکیده
  ساختار هویت جنسیتی در نوجوانان علاوه بر تعامل اجتماعی رودررو، تحت تأثیر فناوری‌های نوین ارتباطی و در رأس آن اینترنت و شبکه‌های مجازی، قرار دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته دختران نوجوان از حضور در فضای مجازی و تأثیر آن بر هویت جنسیتی آنان انجام شد. این مطالعه از نوع کیفی و با استفاده از روش پدیدار‌شناسی است و با ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تجربه زیسته فرزندان نوجوان خانواده‌های دارای تعارض زناشویی در ایران

زهرا خوانین زاده؛ رویا رسولی؛ حمید رضائیان

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، صفحه 85-114

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69976.3009

چکیده
  تعارض زناشویی آسیبی است که خانواده‌های مختلف ممکن است با آن درگیر باشند. این پژوهش با هدف شناسایی تجارب فرزندان نوجوان درمعرض تعارض زناشویی والدین انجام شد. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع کیفی پدیدارشناسی بود . جامعه این پژوهش شامل فرزندان نوجوان درمعرض تعارض زناشویی والدین بود. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد و تا مرز اشباع ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تأثیر هیجانات معرفتی بر صحت نظارت، صحت تنظیم و عملکرد دانش‌آموزان

سعیده زاهد؛ زهرا چراغی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، صفحه 115-137

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.65095.2847

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هیجانات معرفتی بر صحت نظارت، صحت تنظیم و عملکرد دانش‌آموزان بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایه‌ی ششم شهرستان تهران بود. برای این منظور 37 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اختلالات مصرف مواد در سالمندان

اسماعیل ناصری

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، صفحه 139-168

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.67520.2934

چکیده
  مصرف مواد روان‌گردان چالشی رو به گسترش در سالمندان است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و خلاصه کردن اساسی ترین مباحث مرتبط با شیوع شناسی، غربال گری و مداخلات درمانی برای اختلالات مصرف مواد در بین سالمندان است. در این پژوهش از روش مروری استفاده شد. یافته ها نشان دادند الکل، تنباکو، اُپیوئیدها و داروهای تجویزی از شایع ترین مواد روان‌گردان ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
پیش بینی دلزدگی زناشویی مبتنی بر خودمحق‌بینی و کمال گرایی روابط عاشقانه

مسیب یارمحمدی واصل؛ سعیده علی محمدی؛ حسین محققی؛ مهران فرهادی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، صفحه 169-194

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69628.2995

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس خودمحق‌بینی و کمال‌گرایی روابط عاشقانه انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل افرادی بود که به دلیل مشکلات زناشویی به مراکز مشاوره شهر همدان (مهر، مهرآور، سپیدار، روزبه، حال خوب) در ماه‌‌های (اردیبهشت، خرداد و تیر) سال 1398 مراجعه کرده بودند. برای نمونه ...  بیشتر