نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کار شناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی قم

2 استادمدعو روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده

هدف از پژوهش بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتباطات میان فردی و انگیزش درونی معلمان مدارس استثنایی بود.روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان مشغول به تدریس در مدارس استثنایی شهر مشهد در سال 1400 تشکیل می دهد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد که در نتیجه 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش در 8 جلسه،90 دقیقه‌ای در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ارتباطات میان فردی (پیرس) و انگیزش درونی (مک آلی) می‌باشد. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند‌متغیری استفاده گردید.یافته‌های پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتباطات میان فردی و انگیزش درونی تاثیر داشته‌است.P <0/0001. نتیجه‌گیری:درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌تواند انگیزش درونی را افزایش دهد و موجب بهبود ارتباطات میان فردی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش بر ارتباطات میان فردی و انگیزش درونی معلمان مدارس استثنایی

نویسندگان [English]

  • saleh salehi 1
  • reza nazeri 2

چکیده [English]

هدف از پژوهش بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتباطات میان فردی و انگیزش درونی معلمان مدارس استثنایی بود.روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان مشغول به تدریس در مدارس استثنایی شهر مشهد در سال 1400 تشکیل می دهد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد که در نتیجه 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش در 8 جلسه،90 دقیقه‌ای در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ارتباطات میان فردی (پیرس) و انگیزش درونی (مک آلی) می‌باشد. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند‌متغیری استفاده گردید.یافته‌های پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتباطات میان فردی و انگیزش درونی تاثیر داشته‌است.P <0/0001. نتیجه‌گیری:درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌تواند انگیزش درونی را افزایش دهد و موجب بهبود ارتباطات میان فردی گردد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • واژگان کلیدی:درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
  • ارتباطات میان فردی
  • انگیزش درونی
  • معلم
  • مدارس استثنایی