نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

سرطان پستان شایع‌ترین بیماری سرطانی و دومین علت مرگ‌ومیر سرطانی در بین زنان است و با پریشانی‌های روان­شناختی، اضطراب، اختلالات عاطفی و افسردگی همراه است. لذا مداخلات روان­شناختی برای کاهش پیامدهای استرس­زای ناشی از تشخیص و درمان­های پزشکی سرطان پستان ضرورت می­یابد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی معنویت درمانی با درمان پذیرش و تعهد در کاهش اضطراب هستی در زنان مبتلابه سرطان پستان بود. روش پژوهش شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون و پیگیری یک ماهه با دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بود. جامعه دربرگیرنده زنان مراجعه­کننده به مرکز فوق‌تخصصی سرطان­ زنان بیمارستان خاتم‌الانبیا بود که از میان آنان 45 زن مراجعه‌کننده که نمره آنان در مقیاس اضطراب هستی 5/1 واحد انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، شناسایی و به‌صورت تصادفی در گروه­های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای گردآوری داده­ها از مقیاس اضطراب هستی گود و گود استفاده شد. گروه آزمایش اول تحت 8 جلسه معنویت­درمانی و گروه آزمایشی دوم تحت 8 جلسه درمان پذیرش و تعهد قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری­مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که معنویت درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب هستی در زنان مبتلا به سرطان پستان اثر معنادار دارد و بین اثربخشی دو روش مذکور بر اضطراب هستی تفاوت معناداری وجود ندارد. توصیه می­شود برای کاهش اضطراب هستی در بیماران مبتلا به سرطان پستان از معنویت­درمانی و درمان پذیرش و تعهد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Effectiveness of Spiritual Therapy and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Reducing Existential Anxiety in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Zahra Zari Moin 1
  • Khadijeh Abolmaali Alhoseini 2
  • Mohammad reza Seirafi 3

1 PhD Student in Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad Universit, Karaj, Iran.

2 Professor, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Breast cancer is the most common cancer in women and the second cause of death from cancer. This disease is associated with psychological distress, anxiety, emotional distress, and depression. Therefore, the importance of psychological interventions is revealed to reduce the stressful consequences of breast cancer. The purpose of this study was to compare the effectiveness of spirituality therapy with acceptance and commitment therapy in reducing existential anxiety in women with breast cancer. The research method was quasi-experimental with the pre-test and post-test design and a one-month follow-up with two experimental groups and one control group. The population included women who were referred to the specialized women's cancer center of Khatam al-Anbia Hospital, among them 45 women who had a score of 1.5 standard deviation above the mean on the existential anxiety scale were identified and randomly assigned to three groups and completed Good and Good existential anxiety scale. The first experimental group underwent eight sessions of spiritual therapy and the second experimental group underwent eight sessions of acceptance and commitment therapy. The data were analyzed using MANCOVA and ANOVA with repeated measures. The results showed that the effect of the two methods of spirituality therapy and acceptance and commitment therapy on reducing existential anxiety in women with breast cancer was significant, and there was no significant difference between the effectiveness of the two methods on existential anxiety. It is suggested that health psychologists use spiritual therapy and acceptance and commitment therapy to reduce existential anxiety in breast cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual therapy
  • Acceptance and commitment therapy
  • Existential anxiety
  • Breast cancer