بررسی کیفی هویت شغلی مبتنی برمولفه های وجودی مشاوران تازه کار خانواده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفی هویت شغلی مبتنی برمولفه های وجودی مشاوران تازه کار خانواده بود. برای شناسایی عوامل مؤثر در هویت شغلی مشاوران تازه کار خانواده مبتنی بر مولفه های وجودی ، از روش نظریه زمینه ای استفاده شد. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق مطرح شده توسط پژوهشگر انجام شد. در این مطالعه به منظور آگاهی از عوامل مؤثر در مولفه‌های وجودی مشاوران تازه کار خانواده کلیه مشاوران تازه کار خانواده شهر تهران در سال 1400-1401 به عنوان جامعه مورد پژوهش در نظر گرفته شدند نمونه‌گیری به روش هدفمند بوده و شرکت کنندگان واجد ملاک‌های ورود به پژوهش بودند.نتایج تحقیق در قالب 58 کدباز ، 9 کد محوری و 2 کد انتخابی مشخص شد که بیان گر این بود ، لمس دغدغه های وجودی چون مرگ ، معنا ،تنهایی، اصالت ، آزادی و مسئولیت در کنار ابعاد هویت شغلی نقش موثری رادر شکل گیری هویت نومشاوران فراهم می آورد و بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of job identity based on the existential components of beginner family counselors

نویسندگان [English]

  • milad saeidi 1
  • Hossein keshavarz afshar 2
  • Ebrahim Naeimi 3
1 PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Assistant Professor of Counseling, University of Tehran
3 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this research was to qualitatively investigate the occupational identity based on the existential components of new family counselors. In order to identify the effective factors in the job identity of novice family counselors based on existential components, the grounded theory method was used. Data collection was done using in-depth interviews conducted by the researcher. In this study, in order to know the effective factors in the existential components of novice family counselors, all novice family counselors in Tehran in 1400-1401 were considered as the research population. The results of the research were determined in the form of 58 open codes, 9 central codes, and 2 selective codes, which indicated that touching existential concerns such as death, meaning, loneliness, authenticity, freedom, and responsibility, along with the dimensions of occupational identity, play an effective role in It provides the formation of the identity of the counselors And it is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • job
  • job identity
  • existential components
  • novice family counselor