اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد وجودی برکنترل درد، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم گوارشی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد وجودی بر کنترل درد، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم گوارشی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمام بیماران مبتلا به سرطان بدخیم گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز انکلوژی تخصصی رضا در شهر مشهد در تابستان سال 1400 بود که از میان آنها 30 بیمار به صورت دردسترس و هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه درد مک گیل، تنظیم هیجانی گراس وجان و سازگاری اجتماعی (SAS) بود که به منظور جمع آوری اطلاعات در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بر روی آزمودنی ها اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته ها حاکی ازاین بود که مشاوره گروهی با رویکرد وجودی بر کنترل درد، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم گوارشی تاثیر دارد (05/0›p)؛ لازم به ذکر است، ماندگاری اثر درمان بعد از سه ماه حفظ شده است (05/0›p). بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که از مشاوره گروهی با رویکرد وجودی می توان در زمینه کنترل درد، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم گوارشی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group counseling with an existential approach on pain control, emotional regulation and social adaptation among patients with malignant gastrointestinal cancers

نویسندگان [English]

  • Ebrahim namani 1
  • Soosan Hajimirzaiie 2
1 Counseling Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the effectiveness of group counseling with an existential approach on pain control, emotional regulation and social adaptation of patients with malignant gastrointestinal cancers. The design of the research was semi-experimental and pre-test, post-test and two-month follow-up with a control group. The research population included all patients with malignant gastrointestinal cancer referred to Omid Hospital and Reza Specialized Oncology Center in Mashhad in the summer of 2021 whom 30 patients were randomly selected in two experimental groups (15 people) and control. (15 people) were placed. McGill's pain research tool was Gross Emotional Regulation and Social Adaptation (SAS), which was implemented on subjects in order to collect information in three stages: pre-test, post-test and follow-up. In order to analyze the data, the variance analysis test with repeated measurements was used. The findings indicated that group counseling with an existential approach has an effect on pain control, emotional regulation and social adaptation of patients with gastrointestinal malignant cancers (p>0.05); It should be mentioned, the durability of the treatment effect was maintained after three months (p>0.05). Based on the findings of this research, it can be concluded that group counseling with an existential approach can be used in the field of pain control, emotional regulation and social adaptation of patients with malignant gastrointestinal cancers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existential Approach
  • Pain Control
  • Emotional Regulation
  • Social Adaptation
  • Cancer patients