نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل علّی صمیمیت زن و شوهری بر‌اساس سبک های دلبستگی، خود-شفقت‌ورزی و ذهن‌آگاهی در روابط عاشقانه زوجین شهرستان هلیلان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری و جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه متاهلان شهرستان هلیلان در سال 1401 بود که از بین آن‌ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار‌‌های پژوهش شامل پرسشنامه ارزیابی شخصی صمیمیت در روابط شفر و اولسون (1981)، پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان سیمپسون (1990)، پرسشنامه خودشفقت ورزی نف (2003)، پرسشنامه ذهن‌آگاهی رابطه کیمز و همکاران (2018) بود. برای تحلیل داده ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. در این پژوهش مسیرهای غیر‌مستقیم دلبستگی ایمن به صمیمیت زن و شوهری با واسطه‌گری خودشفقت‌ورزی و ذهن‌آگاهی در روابط عاشقانه ؛ و دلبستگی ناایمن به صمیمیت زن و شوهری با واسطه‌گری ذهن‌آگاهی در روابط عاشقانه معنادار شدند. این مدل توانست 37/0 واریانس صمیمیت زن و شوهری را تبیین کند. نتایج نشان داد با توجه به یافته‌های پژوهش، صمیمیت زن و شوهری و سبک‌های دلبستگی هم به صورت مستقیم و هم‌غیرمستقیم رابطه دارند و خودشفقت‌ورزی و ذهن-آگاهی در روابط عاشقانه توانستند بین صمیمیت زن و شوهری و سبک‌های دلبستگی نقش واسطه‌ای ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The causal model of Marital Intimacy based on Attachment Styles, Self-Compassion and Mindfulness in Romantic Relationships of couples

نویسندگان [English]

  • mahtab barkhordari 1
  • mohamad sajjad Seydi 2
  • mohsen hojatkhah 2

1 Department of Counseling, Faculty of Social Sciences, University of Razi, Kermanshah, Iran

2 Department of Counseling, Faculty of Social Sciences, University of Razi, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to Explaining the causal model of Marital Intimacy based on Attachment‌ Styles, Self-Compassion and Mindfulness in Romantic Relationships of couples in Holeilan city. The research method was descriptive structural equation modeling and the statistical population of the study included all married people of Holeilan city in 2022, among them, 350 people were selected as a sample by multi-stage cluster random sampling. Research tools include the Personal Assessment of Intimacy in Relationships by Schaefer, & Olson (1981), the Adult Attachment Inventory by Simpson (1990), the Self-Compassion Scale by Neff (2003) and the Relationship Mindfulness Measure by Kimmes et al (2018). The structural equation modeling method was used to analyze the data. In this study, the indirect paths of secure attachment to the marital intimacy with the mediation of self-compassion and mindfulness in romantic relationships; and Insecure attachment to the marital intimacy with the mediation of mindfulness in romantic relationships were significant. This model was able to explain 0.37 of the variance of marital intimacy. The results showed that according to the research findings, marital intimacy and attachment styles are related both directly and indirectly and self-compassion and mindfulness in romantic relationships were able to play a mediating role between marital intimacy and attachment styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compassion
  • Mindfulness in Romantic Relationship
  • Couples
  • Attachment Styles
  • Marital Intimacy