تدوین مدل رضایت زناشویی بر اساس کارکردهای اجرایی با نقش میانجی همدلی در زوجین شاغل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه فرهنگیان تهران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تدوین مدل رضایت زناشویی براساس کارکردهای اجرایی با میانجیگری همدلی در زوجین شاغل بود. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی‌ همبستگی است. برای این منظور 500 نفر از زوجین شاغل شهر تهران با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای انتخاب شدند و به مقیاس کارکردهای اجرایی بارکلی، مقیاس همدلی اساسی و پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش، تحلیل‌داده ها و بررسی فرضیه‌های پژوهش از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی، با مدل اندازه گیری برازش دارد (98/0=CFI، 94/0 = NFI ،02/0 =(RMSEA. نتایج پژوهش نشان داد که کارکردهای اجرایی با واسطه گری همدلی بر رضایت زناشویی در سطح 05/0P< تاثیر معناداری دارد. کارکردهای اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق همدلی در رضایت زناشویی موثر است. از این رو جهت بهبود رضایت زناشویی، مداخله در کارکردهای اجرایی و همدلی در زوجین شاغل می‌تواند دارای اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of marital satisfaction model based on executive functions with mediation of empathy in working couples

نویسندگان [English]

  • tahereh fazaeli 1
  • Hassan heidari 2
  • rahim hamidipour 3
1 دانشگاه آزاداسلامی واحد خمین
2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Farhangian University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the development of a model of marital satisfaction based on executive functions with the mediation of empathy in working couples. The design of the current research is of a descriptive-correlation type. For this purpose, 500 working couples in Tehran were selected using stratified cluster sampling and responded to Barclay's Executive Functions Scale, Basic Empathy Scale, and Enrich Marital Satisfaction Questionnaire. Data analysis was done using structural equation modeling. Also, SPSS and AMOS software were used to classify, process, analyze data and check the research hypotheses. The evaluation of the hypothetical research model using fit indices showed that the hypothetical model fits the measurement model (CFI=0.98, NFI=0.94, RMSEA=0.02). The results of the research showed that the executive functions through the mediation of empathy have a significant effect on marital satisfaction at the level of P<0.05. executive functions are indirectly effective in marital satisfaction through empathy. Therefore, to improve marital satisfaction, intervention in executive functions And empathy in working couples can be important

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive functions
  • empathy
  • marital satisfaction
  • working couples